<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน > หลักเกณฑ์พิจารณาผู้ทิ้งงาน > หนังสือเวียนสำเนา

 

                                                                   ที่  นร (กวพ) 1305/ว 9696                                 สำนักนายกรัฐมนตรี
                                                                                                          ทำเนียบรัฐบาล  กทม.  10300         
      21  ตุลาคม  2542
  
เรื่อง       วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน
เรียน   
อ้างถึง    1. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) 1204/ว 2592 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2538
  2. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ,) 1305/ว 2861 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2542

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน รวม 3 ประการ  กรณีที่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาของทางราชการเป็นผู้ทิ้งงาน จะต้องมีหนังสือแจ้งผู้จะถูกลงโทษทราบ และเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง เพื่อขจัดข้อโต้แย้งและเพื่อความเป็นธรรม และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้ซักซ้อมความเข้าใจในการพิจารณาผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่4 ) พ.ศ. 2541 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
 เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่4 ) พ.ศ. 2541 ได้กำหนดขั้นตอนการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานแตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 (5) และ (15) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2541 จึงกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ยกเลิกวิธีปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่  นร  (กวพ.) 1204/ว 2592
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2538
2. ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ดำเนินการจัดหาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน และผลการลงโทษผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่
3. เมื่อมีกรณีที่จะเสนอเรื่องการลงโทษผู้ทิ้งงานตามระเบียบฯ ข้อ 145 ทวิ และ ข้อ
145 ตรี ให้ส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด มีหนังสือแจ้งเหตุที่จะมีการพิจารณาลงโทษให้ผู้ประกอบการทราบ และขอให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้ โดยแจ้งไปด้วยว่า ถ้าไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลา จะถือว่า ไม่มีเหตุผลอันสมควร และจะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงของทางราชการแต่เพียงฝ่ายเดียว
4. ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล และเป็นการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานที่มี
พฤติการณ์เกิดขึ้นภายหลังระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2541 ใช้บังคับแล้วตามนัยหลักเกณฑ์หนังสือซ้อมความเข้าใจของ กวพ. ตามหนังสือที่อ้างถึง 2  ข้อ 3  ซึ่งจะต้องดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 145 ฉ  ด้วย ถ้าส่วนราชการเห็นว่า การกระทำอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลนั้น ให้ส่วนราชการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน และให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงภายในเวลาที่กำหนดตาม 3. พร้อมกันไปด้วย
5. เมื่อส่วนราชการได้รับคำชี้แจงจากผู้ประกอบการแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการทำ
รายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงว่า ผู้ประกอบการดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ด้วย
       หากผู้ประกอบการไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลา ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงของทางราชการแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อไปได้
6. ถ้าปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบการดังกล่าว สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน
ให้ปลัดกระทรวงส่งชื่อผู้ประกอบการไปยังปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาการตามระเบียบ เพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป พร้อมทั้งแจ้งให้รัฐวิสาหกิจทราบเพื่อเป็นการประสานงานอีกทางหนึ่งด้วย จักขอบคุณมาก


       ขอแสดงความนับถือ

(นางผาณิต  นิติทัณฑ์ประภาศ)
   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร.  2829412
โทรสาร   2827896

เอกสารแนบ