<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > กรรมการ สถานที่เสนอราคา ผู้ให้บริการตลาดกลาง > ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ / หลักเกณฑ์การให้บริการตลาดกลาง > คำสั่ง/ประกาศสำเนา

 

 

ที่  กค (กวพอ) 0421.3/ว 451

 

                

 

        กรมบัญชีกลาง      

        ถนนพระราม  6  กทม.  10400

 

9 ธันวาคม  2552

 

เรื่อง      การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน      ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เลขาธิการ  ผู้อำนวยการ  อธิการบดี  หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ  และ

               หัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง   หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 447 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ สมจ/ป.          /2552  ลงวันที่          ธันวาคม  2552

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง  กรมบัญชีกลางได้ประกาศขึ้นทะเบียน บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ          ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เพื่อให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ คัดเลือกเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางฯ  แต่เนื่องจากบริษัทฯ เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีผลการดำเนินงานมาก่อน กรมบัญชีกลางจึงต้องประเมินบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากประกาศขึ้นทะเบียนบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางฯ แล้ว 6 เดือน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ กรมบัญชีกลางได้ทำการประเมินบริษัทฯ และได้ประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ                     ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ต่อไปแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามประกาศกรมบัญชีกลางที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 

                     ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ 0-2618-4824 

โทรสาร 0-2271-1049

opm@cgd.go.th

 

ประกาศกรมบัญชีกลาง

ที่ สมจ/ป.         /2552

เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

 

                           ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 7 (5) ได้กำหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)       มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 กวพ.อ. ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก       และขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมายให้กรมบัญชีกลางดำเนินการตรวจสอบโปรแกรมระบบงาน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์              ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนบริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ สมพ/ป.075/2550 แล้วนั้น

                    บัดนี้ กรมบัญชีกลางได้ทำการประเมิน บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด หลังจากดำเนินงานเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ครบ 6 เดือนแล้ว ปรากฏว่าเป็นไป           ตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ.อ. กำหนด จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์            ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ต่อไป

                    ประกาศ   วันที่    9       ธันวาคม  พ.ศ. 2552

 

 

เอกสารแนบ