<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการฯ
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 49 > การใช้บังคับ > หนังสือเวียน  

ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๔๗  กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๓
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
อ้างถึง ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๗๙ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้การจัดหาพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่อยู่ในสังกัดการบังคับบัญชา หรือการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว ที่กิจกรรม โครงการ หรือการก่อสร้างมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป ดำเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดหาด้วยวิธีการอื่นได้ ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ นั้น
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) เสนอประเด็นในเรื่องให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ กับ งานการประมูลก่อสร้างซึ่งเป็นเอกสารบัญชีแสดงรายการวัสดุและปริมาณสินค้า (Bill of Quantity: BOQ) ที่มีหลากหลายรายการในโครงการเดียวกัน งานประมูลจัดซื้อประเภทสินค้าและบริการ
สินค้าเทคโนโลยี และงานการประมูลจัดซื้อพัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น สินค้าเวชภัณฑ์ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ.มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับไปประเมินผล
การบังคับใช้ระเบียบฯ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุง/แก้ไขระเบียบฯ ให้เหมาะสมต่อไป

/กรมบัญชีกลาง...

-๒-
 กรมบัญชีกลางได้นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบฯในระยะสั้น
โดยคณะกรรมการ กรอ.ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามที่กระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับข้อสังเกตในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ รวมถึงจัดทำรายละเอียดเกณฑ์กลางในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละข้อให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ โดยให้กรมบัญชีกลางเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) พิจารณาตามขั้นตอนรายงาน
คณะกรรมการ กรอ. ภายใน ๑ เดือน พร้อมทั้งแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และรายงานคณะรัฐมนตรีต่อไป
กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า คณะกรรมการ กวพ.อ. ได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ ตามความเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ. และได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าบริการหรืองานโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบฯ รวมถึง
ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบฯ ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้
 ๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบฯ ซึ่งตามระเบียบฯ หากมีวงเงินเริ่มต้นในการจัดหาตั้งแต่
๒ ล้านบาทขึ้นไป ให้ดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติหากสินค้าและบริการที่เข้าข่ายจะต้องดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เป็นสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ เมื่อดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว อาจไม่ได้ผลดี ได้สินค้าและบริการที่ไม่มี
คุณภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะที่อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบและแก้ไขระเบียบฯ และ
ให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม คล่องตัว เป็นไปตามระเบียบฯ
โดยในขณะเดียวกันหน่วยงานก็ได้สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ซึ่ง กวพ.อ. จะกำหนดประเภทสินค้าและบริการให้หน่วยงานสามารถเลือกดำเนินการ
ตามประเภทสินค้าและบริการ รวมถึงวิธีการดำเนินการแทนการกำหนดวงเงินเริ่มต้นแต่เพียงอย่างเดียว
ซึ่งจะแบ่งเป็นประเภทสินค้าและบริการทั่วไปที่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากมี
วงเงินเริ่มต้นในการจัดหาตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป ให้ไปดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่หากเป็นประเภทสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะให้ดูที่ตัวสินค้าและบริการเป็นหลัก ซึ่งหาก
เข้าเงื่อนไขดังกล่าวหน่วยงานไม่ต้องไปดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานสามารถเลือกใช้วิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานได้ โดยให้หน่วยงานภายใต้บังคับระเบียบฯ พิจารณา ดังนี้

/๑.๑...

-๓-
 ๑.๑ พิจารณาว่าพัสดุที่จัดหามีการแข่งขันน้อยรายหรือไม่ โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ขาย
ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ดังนี้

• ไม่มีการแข่งขัน หรือมีการแข่งขันน้อยราย  • มีการแข่งขันตั้งแต่ ๓ ราย ขึ้นไป

- กรณีไม่มีการแข่งขัน หรือมีการแข่งขันน้อยราย หมายความว่า หากพิจารณาแล้วเห็นว่า มีผู้ขาย
ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง โดยทั่วไป จำนวน ๑ ราย ถือว่าไม่มีการแข่งขัน และหากมีจำนวน ๒ ราย ถือว่า
มีการแข่งขันน้อยราย กรณีดังกล่าวหน่วยงานสามารถไปใช้วิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข-
เพิ่มเติม หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้
- กรณีมีการแข่งขัน หมายความว่า หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง โดยทั่วไป ตั้งแต่ ๓ ราย ขึ้นไป หน่วยงานต้องดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มีการแข่งขันน้อยราย หมายความว่า สินค้าหรือบริการที่หน่วยงานต้องการจะซื้อหรือจ้าง
มีผู้มีคุณสมบัติ แบบรูป รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่หน่วยงานกำหนดน้อยกว่า ๓ ราย
 ๑.๒ พิจารณาจากความซับซ้อนหรือเทคนิคเฉพาะของสินค้าและบริการหรือจากงาน/โครงการ ที่จะจัดหา ดังนี้

•  ซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ   •  ไม่ซับซ้อน ไม่มีเทคนิคเฉพาะ

- หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าและบริการหรืองาน/โครงการ ดังกล่าว ไม่มีรายละเอียดหรือ
การดำเนินงานที่ซับซ้อน ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ไม่มีเทคนิคเฉพาะ และไม่ต้องอาศัยผู้มี
ความชำนาญเป็นพิเศษ หน่วยงานต้องดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าและบริการหรืองาน/โครงการ ดังกล่าว มีรายละเอียดหรือ
การดำเนินงานที่ซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ
ต้องใช้บุคลากรในสาขาวิชาชีพการก่อสร้างชั้นสูงหรือช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ หน่วยงานสามารถไปใช้วิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้ หรือหากสินค้าและบริการดังกล่าวจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของสินค้าและหรือ
ข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน จำเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา หน่วยงานสามารถไปใช้วิธีประกวดราคาตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๔ หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้
มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หมายความว่า

/๑)...
-๔-
 ๑) งานซื้อหรืองานจ้างดังกล่าวมีรายละเอียดของสินค้าบริการหรืองานที่มีความซับซ้อน
ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดไว้ใน TOR ได้ มีเทคนิคเฉพาะของพัสดุหรืองานจ้างนั้น ๆ
 ๒) งานก่อสร้างที่มีรายละเอียดซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ต้องใช้บุคลากร
ในสาขาวิชาชีพการก่อสร้างชั้นสูงหรือต้องใช้ช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ
 ๓) งานซื้อหรืองานจ้าง ที่ต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของสินค้าและหรือข้อกำหนดคุณสมบัติของ
ผู้เสนอราคาซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน จำเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา
 ๔) งานซื้อหรืองานจ้างที่มีรายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิคแตกต่างกัน ต้องพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอของแต่ละราย ผู้เสนอราคาสามารถเสนอข้อเสนอได้มากกว่า ๑ ข้อเสนอ เพื่อให้หน่วยงานมีสิทธิ
คัดเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุด
 ๕) งานซื้อหรืองานจ้างที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตผู้ขายหรือผู้รับจ้างมีมาตรฐาน
การผลิตหรืองานจ้างเฉพาะตนที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณา และมีการเปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาทุกรายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน
 ๑.๓ สินค้าและบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประเภท ระบบ IT หน่วยงานต้องพิจารณาว่าระบบ IT ที่จะจัดหาในครั้งนั้นเป็นประเภททั่วไป หรือประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้

•  Hardware หรือ Software ที่มีลักษณะเฉพาะ • Hardware ทั่วไป Software สำเร็จรูป ไม่มีลักษณะเฉพาะ

- หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าและบริการ ดังกล่าว ไม่มีลักษณะเฉพาะ เป็น Hardware ทั่วไป หรือ Software สำเร็จรูป หน่วยงานต้องดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าและบริการ ดังกล่าว มีลักษณะเฉพาะ เช่น การจัดหาหรือพัฒนาระบบ Software สำหรับใช้งานเฉพาะมักเป็น Software ที่ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบ
การทำงานหรือความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ แล้วจัดทำขึ้น หน่วยงานสามารถไปใช้วิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้
Hardware หรือ Software ที่มีลักษณะเฉพาะ หมายความว่า การพัฒนาระบบดังกล่าว ซึ่งผู้พัฒนา
จำเป็นต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการเฉพาะของหน่วยงานนั้น ๆ แล้วจึงจะจัดทำ
Hardware หรือ Software นั้นขึ้นได้
๑.๔ พิจารณาว่าพัสดุที่จัดหามีความผันผวนทางด้านราคาหรือไม่ ดังนี้

/•  ราคา...

-๕-
•  ราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก
โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาสูงขึ้นต่ำลง
มากกว่า ๑๐% • ราคาคงที่หรือเปลี่ยนแปลงน้อย
โดยมีราคาคงที่เปลี่ยนแปลงน้อยราคาสูงขึ้นหรือ
ต่ำลงน้อยกว่า ๑๐%

- หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าและบริการหรืองาน/โครงการ ดังกล่าว มีราคาคงที่ภายใน
๓๐ วัน โดยระหว่างเวลา ๓๐ วัน นั้น ราคาไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า ๑๐ % ถือว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่มีความผันผวนทางด้านราคา หน่วยงานต้องดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าและบริการหรืองาน/โครงการ ดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาภายใน ๓๐ วัน โดยระหว่างเวลา ๓๐ วัน นั้น ราคาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ๑๐ % ขึ้นไป ถือว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่มีความผันผวนทางด้านราคา หน่วยงานสามารถไปใช้วิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข-เพิ่มเติม หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้
 มีความผันผวนทางด้านราคา  หมายความว่า หน่วยงานต้องสำรวจราคาตามราคาตลาดโลกว่าสินค้าและบริการหรือ/งานโครงการ ที่ต้องการซื้อหรือจ้างมีการเปลี่ยนแปลงของราคาตามราคาตลาดโลกภายใน ระยะเวลา ๓๐ วัน โดยระหว่างเวลา ๓๐ วัน นั้น ราคาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ๑๐ % ขึ้นไปให้ถือว่าสินค้าและบริการหรือ/โครงการ ดังกล่าว มีราคาผันผวนทางด้านราคา เช่น หน่วยงานต้องการซื้อโลหะประเภทขดลวดทองแดงหรืออลูมินั่มหน่วยงานต้องไปสำรวจราคาตลาดโลกว่าภายใน ๓๐ วัน ราคาสินค้าดังกล่าว
มีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้น หรือต่ำลงมากกว่า ๑๐% หรือไม่ หากภายใน ๓๐ วัน ดังกล่าว ราคาเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลงมากกว่า ๑๐% ให้ถือว่ามีความผันผวนทางด้านราคา
 ๒. เห็นควรซักซ้อมความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพิ่มเติม ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับยกเว้นตามข้อ ๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
  ๒.๑ การซื้อหรือจ้างกรณีที่ต้องพิจารณาจากความเร่งด่วนในการจัดหาตามระเบียบสำนัก-นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๒) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน
หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ และข้อ ๒๔ (๓) เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะ
เสียหายแก่ราชการ ต้องเป็นกรณีที่เห็นว่า หากดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
อาจเกิดความล่าช้า เป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้
  ๒.๒ การซื้อหรือจ้างกรณีที่ต้องพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวจำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ หรือต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ ตามระเบียบสำนัก-
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๖) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของ
การใช้งานหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิค  ที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล่

/รถประจำตำแหน่ง...
-๖-
รถประจำตำแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ ๖๐ และข้อ ๒๔ (๑) เป็นงานจ้างที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ ดังกล่าวแล้ว
ยังให้รวมถึงกรณีสินค้ามียี่ห้อเดียว หรือมีผู้มีอาชีพรับจ้างเพียงรายเดียว
  ๓. กำหนดอัตราการยึดหลักประกันซองจากร้อยละ ๕ ของวงเงินที่จัดหา เป็นร้อยละ ๒.๕
ของวงเงินที่จัดหา กรณีผู้เสนอราคากระทำผิดเงื่อนไข ดังนี้
 ๓.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด
 ๓.๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
  ๓.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข
ที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
  ๓.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
 ๔. ให้กำหนดราคาเริ่มต้นในการจัดหาตามระเบียบฯ ดังนี้
 ๔.๑ กรณีงานซื้องานจ้างทั่วไป (ยกเว้นงานจ้างก่อสร้าง) ให้ใช้วงเงินงบประมาณที่มีอยู่ ราคามาตรฐาน ราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นราคาเริ่มต้นในการจัดหา โดยพิจารณา
จากความเหมาะสมของประเภทสินค้าและบริการ หรืองานโครงการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
 ๔.๒ กรณีงานก่อสร้าง ให้ใช้ราคากลาง เป็นราคาเริ่มต้นในการจัดหา
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

 

 


สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
โทรศัพท์. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๔ ต่อ ๔๕๕๓
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๑๐๔๙
opm@cgd.go.th

 

เอกสารแนบ