<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement)
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 49 > การใช้บังคับ > มติ ครม.สำเนา

 

ด่วนที่สุด

ที่  นร ๐๕๐๖ / ๗๘                                      กรมบัญชีกลาง                

ถนนพระราม 6  กทม. 10400

              12   เมษายน  2553

เรื่อง    การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement)

เรียน    รอง-นรม.,รัฐ-นร., กระทรวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง    หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๙

                   ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖ /๕๓๕๑

                   ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓

 

                                ตามที่ได้เสนอเรื่อง การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา  ดังนี้

๑.                  ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ [เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Government Fiscal Management Infornation System : GFMIS และการจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e –Auction)]

๒.                  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓.                 ให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานในระบบ (e-Government Procurement) ระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยกรมบัญชีกลางจัดฝึกอบรม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของแผ่นดีวีดีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้ง ๓ ข้อ

 

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

 

 

สำนักวิเคราะห์เสนอเรื่องคณรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร   ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่  กค  ๐๔๒๑.๖/๕๓๕๑                                                                       กระทรวงการคลัง           

    ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

 

    ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๓

 

เรื่อง      การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement)

 

เรียน     เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

อ้างถึง   หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร ๐๕๐๕/๑๘๑๖๖  ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

๑.  เรื่องเดิม

.ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  กำหนดให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน   และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคาให้เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบล่วงหน้าและเกิดการแข่งขันกันอย่างแท้จริงในการเสนอราคา  ดังนั้น   กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานด้านพัสดุจึงได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ขึ้น

๑.๒  การพัฒนาระบบ e-GP ในช่วงแรกเป็นระบบที่ใช้งานในปัจจุบันที่เน้นให้หน่วยจัดซื้อภาครัฐประกาศจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) เพื่อความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น ไม่สามารถติดตามความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างในระบบได้  นอกจากนี้ระบบงานปัจจุบันได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ล้าสมัยและไม่สามารถขยายประสิทธิภาพของระบบงานได้  รวมทั้งไม่สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้  กรมบัญชีกลางจึงได้มีโครงการพัฒนาระบบ e-GP  เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น    ระยะ ดังนี้

                   ระยะที่ ๑ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้บริหาร และหน่วยงานภาครัฐสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ในลักษณะ Online ซึ่งหากหน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างได้เร็วก็จะสามารถเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ระบบงานในระยะนี้ครอบคลุมถึงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้ระบบงาน

 

/ระยะที่...

 

-๒-

 

 ระยะที่    พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพิ่มเติม เพื่อรวบรวมการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนทุกวิธีตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดไว้ การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ GFMIS  ธนาคารพาณิชย์ในส่วนของการค้ำประกัน  ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย รวมถึงระบบบริหารสัญญาและการคำนวณค่าปรับ เป็นต้น ขณะนี้ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว    ซึ่งคาดว่าสามารถนำระบบมาใช้งานได้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔

ระยะที่ ๓  e-Marketplace เป็นการพัฒนาเพื่อเป็นตลาดกลางซื้อขายสินค้าและบริการภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace)  โดยเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าและบริการภาครัฐ ระหว่างผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ค้า (Supplier) ซึ่งจัดเป็นลักษณะของตลาดกลางแบบ B2G คือ ตลาดกลางสินค้าระหว่างธุรกิจร้านค้า (Business) กับหน่วยงานภาครัฐ (Government)  ซึ่งคาดว่าสามารถนำระบบมาใช้งานได้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕

. การพัฒนาระยะที่ ๑ กรมบัญชีกลางได้ว่าจ้างบริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาระบบ e-GP เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐที่มีความถูกต้องได้ด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน และทั่วถึง มีต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้  โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน  ๗๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีขอบเขตของงานที่พัฒนา  ดังนี้

๑.๓.๑ ระบบลงทะเบียน  (Registration management Center)  ประกอบด้วย    ระบบงานย่อย  ได้แก่  ระบบลงทะเบียนหน่วยจัดซื้อภาครัฐ  ระบบลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ   และระบบลงทะเบียนผู้สนใจทั่วไป

๑.๓.๒ ระบบปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Operation System) เป็นระบบปฏิบัติงานของหน่วยจัดซื้อภาครัฐ ซึ่งระบบนี้ได้พัฒนาการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของการสอบราคา การประกวดราคา และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยครอบคลุมขั้นตอน เช่น การจัดทำร่างขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR)  จัดทำประกาศและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  การยื่นซองข้อเสนอ  การพิจารณาผล  และจัดทำประกาศผู้ชนะ  เป็นต้น

๑.๓.๓ ระบบเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง   (Information Disclosure Center) เป็นระบบการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้สนใจโดยทั่วไปได้ค้นหาผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  เช่น  การรับฟังความเห็นร่าง TOR  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  ข้อมูลด้านกฎ/ระเบียบ  และบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  เป็นต้น

   ๑.๓.๔  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) เป็นระบบรายงานและสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถดูรายงานการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามมิติต่างๆ เช่น รายหน่วยงาน 

/รายจังหวัด...

-๓-

 

รายจังหวัด  รายเดือน/ปี  และรายวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น  เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ วางแผน และประกอบการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วย  

 ๑.๓.๕  ระบบ  Help Desk  เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการถาม - ตอบปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในส่วนของระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ซึ่งระบบ Help Desk จะมีการจัดเก็บคำถาม-คำตอบอย่างเป็นหมวดหมู่ในลักษณะของฐานข้อมูล เพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและการประมวลคำถาม คำตอบ  เพื่อมาจัดทำ  Frequently Asked Questions  (FAQ)  เผยแพร่ต่อไป

 

๒.  เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากต้องให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการสอบราคา  การประกวดราคา และการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)  และเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูลสารสนเทศ  จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  เพื่อให้ส่วนราชการ   รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน   และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งถือปฏิบัติ

 

๓.  ความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่อง

            เนื่องจากระบบปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการเข้ามาใช้งานค่อนข้างมาก และในบางจังหวะเวลาที่มีคนเข้ามาใช้งานมากทำให้ระบบไม่เสถียรภาพ  ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์  ไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณข้อมูลที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ และเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ไม่ทันสมัย ไม่สามารถทำการปรับขยายกับอุปกรณ์ใหม่ได้ รวมทั้งประโยชน์ในด้านสารสนเทศก็มีน้อย

                        ดังนั้น  เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของไทยทันสมัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำระบบงานที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จ มาใช้ทดแทนระบบงานเดิม

 

๔.  สาระสำคัญของเรื่อง

การให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ลงประกาศจัดซื้อ จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ  (www.gprocurement.go.th)   เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานจากระบบงานเดิมไปสู่ระบบงานใหม่  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ  ผู้ค้าภาครัฐ  และผู้สนใจทั่วไปจะได้รับประโยชน์จากระบบ e-GP ที่ได้พัฒนา ดังนี้

/๔.๑ หน่วยงาน...

 

-๔-

 

๔.๑  หน่วยงานภาครัฐ

(๑) หน่วยจัดซื้อภาครัฐสามารถปฏิบัติงานบนระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด  ซึ่งเป็นการลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่

(๒)  หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ทันสมัยมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ทั้งในระดับหน่วยจัดซื้อ ระดับจังหวัด  ระดับกรม  ระดับกระทรวง  และระดับประเทศได้ 

(๓)  หน่วยงานภาครัฐสามารถติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔)  เพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  เนื่องจากระบบจะเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ทุกขั้นตอน 

(๕) หน่วยงานกำกับดูแลสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้

(๖)  มีศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระดับประเทศที่ทันสมัย  เป็นปัจจุบัน  สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 ๔.๒  ผู้ค้าภาครัฐ

               (๑) ระบบ e-GP สนับสนุนให้ผู้ค้าภาครัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้สะดวก และเท่าเทียมกัน ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่ๆ สามารถเข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้มากยิ่งขึ้นด้วย

(๒) ระบบ e-GP ยังช่วยสร้างความเป็นสากลให้กับผู้ประกอบการของไทยให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคธุรกิจของประเทศไทยต่อไป

(๓)  ระบบ e-GP ช่วยให้ผู้ค้าสามารถติดตามสถานะโครงการของตนเองได้ตลอดเวลา  และยังทราบข้อมูลข่าวสารโครงการอื่นๆ  ที่อยู่ในความสนใจหรืออยู่ในธุรกิจที่ผู้ค้านั้นๆ ดำเนินกิจการอยู่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา โดยผู้ค้าต้องลงทะเบียนไว้ในระบบฯ

                               ๔.๓  ผู้สนใจทั่วไป

 (๑) สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  กฎระเบียบ ตลอดจนข่าวกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

(๒)  สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้ในอีกทางหนึ่ง

/๕. ประเด็น...

 

-๕-

 

๕.  ประเด็นของปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

พิจารณาให้นำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ได้พัฒนามาใช้ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

๖.  ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

                   ไม่มี

 

๗.  ผลสรุปรายงานการวิเคราะห์หรือการศึกษา

                        ไม่มี

 

๘.  ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการและที่มาแห่งเงินค่าใช้จ่าย

ไม่มี

 

๙.  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๙.๑  ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘

๙.๒ ให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๙.๓  ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๑  ตั้งแต่วันที่    เมษายน  ๒๕๕๓ เป็นต้นไป  โดยกรมบัญชีกลางจัดฝึกอบรม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของแผ่นดีวีดี  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย

 

                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                               กรณ์  จาติกวณิช

                                      (นายกรณ์  จาติกวณิช)

                                                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๔ ต่อ ๔๙๕๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๑๐๔๙

E-mail : opm@cgd.go.th

 

 

เอกสารแนบ