<<<< ใหม่ล่าสุด ระบบ e-GP ใช้งานได้ปกติตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2557 เป็นต้นไป
<<<< ใหม่ล่าสุด วันที่ 10 มี.ค. 2557 ระบบ e-GP จะเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS และจะทำการยกเลิก PO หรือรายการใน PO ที่ทำระหว่างวันที่ 10 ม.ค. 2557 - 9 มี.ค. 2557 ที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินและไม่เชื่อมโยงกับระบบ e-GP
<<<<ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556คลิกที่นี่
<<<<การหารือหรือขอยกเว้นผ่อนผันการปฎิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อ กวพ.อ. ต้องดำเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัด ตามหนังสือ ที่ กค (กวพอ) ๐๔๐๘.๔/ว ๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ดูรายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มอบอำนาจให้รองอธิบดี ผอ.สมพ.และคลังเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 49 > การเสนอราคา > คำสั่ง/ประกาศ


สำเนา

 

 

คำสั่งกรมบัญชีกลาง

ที่ ก. 31 /2549
เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
และคลังเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

.........................................


               เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมอบอำนาจให้แก่รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ และคลังเขต สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 8 (2) (3) และข้อ 10 (2) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ดังนี้


               1. รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ที่กำกับดูแลราชการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐสำหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่กิจกรรม โครงการ หรือการก่อสร้าง มีมูลค่าเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท


               2. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ สำหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กิจกรรม โครงการ หรือการก่อสร้างมีมูลค่าไม่เกินห้าสิบล้านบาท 

             

               3. คลังเขต สำหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบที่กิจกรรมโครงการหรือการก่อสร้าง มีมูลค่าไม่เกินห้าสิบล้านบาท

 

               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                           สั่ง      ณ     วันที่     16     กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2549

 

 

 

                                                             (นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา)
                                                                อธิบดีกรมบัญชีกลาง


 

เอกสารแนบ