<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา (บก.006)
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 49 > การเตรียมดำเนินการ > แบบฟอร์มต่างๆ


บก. 006

แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
[ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549]
สำหรับผู้มีสิทธิเสนอราคา
ที่ ..................../.......................

วันที่ ............................................
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ---
ชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา   ……….……………………….…..........................................................................

ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร  ...............................ชั้น .........หมู่บ้าน..............................เลขที่...........หมู่ที่ ........ตรอก/ซอย ......................ถนน..........................ตำบล/แขวง .........................อำเภอ/เขต..........................จังหวัด …………………….รหัสไปรษณีย์  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ----- (กรณีเป็นนิติบุคคล)
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ----(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
เรื่อง  แจ้งชื่อผู้แทนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
เรียน  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา

ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน .................................................................................................................................................................ตามแบบ บก.005 ที่ ........................./.......................ลงวันที่ ......................................................ให้มาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

ขอแจ้งชื่อบุคคลตามที่ปรากฏชื่อด้านล่างนี้ เป็นผู้เสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ในแบบนี้ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

 ลงชื่อ..............................................................................
              (...............................................................................)
ตำแหน่ง .................................................................................
โทรศัพท์ …................................................
โทรสาร ....................................................
E-mail Address: .........................................
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .........................................................................................ตำแหน่ง.........................................................
   เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน    -     -      -   -     อายุ.....................ปี
   ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....................หมู่ที่ ...........ตรอก/ซอย.................................................ถนน .......................................................
   แขวง/ตำบล......................เขต/อำเภอ...................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์ 
   โทรศัพท์ ........................................โทรสาร ...............................................E-mail Address : ..............................................................
 ได้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนมาด้วยแล้ว
 ได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว จำนวน .....................แผ่น (คน)
 ได้แนบหนังสือมอบอำนาจมาด้วยแล้ว
เอกสารแนบ :
หมายเหตุ : * กรณีเป็นนิติบุคคลผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง และกรณีผู้ลงนามไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วย
   * กรณีส่งผู้แทนมาคนเดียว ให้ส่งเฉพาะแผ่นแรกแผ่นเดียว

2. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..........................................................................ตำแหน่ง.................................................
   เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน    -     -      -   -     อายุ.....................ปี
   ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้....................หมู่ที่ ...........ตรอก/ซอย......................................ถนน .........................................
   แขวง/ตำบล......................เขต/อำเภอ...................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์ 
   โทรศัพท์ ..............................โทรสาร .....................................E-mail Address : .......................................................
3. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..........................................................................ตำแหน่ง.................................................
   เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน    -     -      -   -     อายุ.....................ปี
   ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้....................หมู่ที่ ...........ตรอก/ซอย......................................ถนน .........................................
   แขวง/ตำบล......................เขต/อำเภอ...................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์ 
   โทรศัพท์ ..............................โทรสาร .....................................E-mail Address : .......................................................

เอกสารแนบ