<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2549
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 49 > อื่น ๆ > หนังสือเวียนสำเนา

 

 

 

 ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๘   

 

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
 ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
อ้างถึง ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
 ๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เรื่อง แนวทาง
การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
 ๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
 ๔. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่ง หรือ
ในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓
 ๑. ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๖ กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
  ๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐ (๑) กำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายส่งผู้แทนไม่เกินรายละสามคนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคา โดยให้แจ้งชื่อตามแบบ
ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) กำหนดในวันเสนอราคาและให้เข้าประจำในสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว้
 ๑.๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กวพ.อ. โดยกรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการ
กวพ.อ. ได้แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๔.๒ (๔) กำหนด เรื่องการปฏิบัติของคณะกรรมการประกวดราคาว่า เมื่อถึง
กำหนดเวลานัดหมาย ผู้มีสิทธิเสนอราคายื่นแบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการ
เสนอราคา (แบบ บก. ๐๐๖) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคา (ไม่เกิน ๓ ราย) และหนังสือมอบอำนาจ ให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ จึงจัดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนต่อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย พร้อมกับมอบ Username

/และ...

- ๒ -
และ Password ให้กับผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียน และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการประกวดราคา นำไปยังสถานที่ที่กำหนด โดยในการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิเสนอราคา เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ
ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ (๓)
 ๑.๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ กวพ.อ. โดยกรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการ กวพ.อ.
ได้แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดหลักเกณฑ์ ในข้อ ๓ โดยกำหนดอัตราการยึดหลักประกันซองจากร้อยละ ๕ ของวงเงินที่จัดหา เป็นร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา และในข้อ ๓.๓ กำหนดเงื่อนไขการยึดหลักประกันซองกรณี
ผู้เสนอราคากระทำผิดเงื่อนไขโดยผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคา
ผิดเงื่อนไขที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
  ๑.๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ - ๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๗ กำหนดหลักเกณฑ์ในการออกคำสั่งทางปกครองซึ่งจะต้องมีเหตุผลประกอบคำสั่งทางปกครอง และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดไว้ใน (๓) ของกฎกระทรวง เรื่อง การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคำเสนอหรือ
การดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ประกอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่ง หรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ กำหนดกรณีการยกเลิกคำสั่งประกวดราคาไว้ใน (๕) เรื่องคำสั่งยกเลิกการสอบราคา การประกวดราคา หรือการประมูลราคา ที่มีผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาผลการดำเนินการดังกล่าวแล้ว
 ๒. สืบเนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหนังสือแจ้งเวียนซ้อมความเข้าใจ
ที่ กวพ.อ. กำหนด หน่วยงานภายใต้บังคับระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับการที่หน่วยงานภายใต้บังคับระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ขอหารือและขอยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหนังสือแจ้งเวียนฯ ต่อ กวพ.อ. เป็นจำนวนมาก กวพ.อ. จึงเห็นควรแจ้งเวียนซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหนังสือแจ้งเวียนฯ ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานภายใต้บังคับระเบียบฯ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมุ่งเน้นถึง ความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม และไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ ดังนี้
  ๒.๑ กำหนดให้คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๘ (๓) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิเสนอราคา กรณีผู้มีอำนาจ
ได้มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะต้องพิจารณาตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจากเอกสารที่เป็นต้นฉบับตัวจริงเท่านั้น
  ๒.๒ กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำผิดเงื่อนไข กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด โดยการเสนอราคาสูง หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล ต้องถูกยึดหลักประกันซอง โดยให้ถือว่าหน่วยงานผู้จัดหาจะต้องรับราคาที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอเฉพาะราคาที่เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการเท่านั้น และหากตลอดช่วงเวลาการเสนอราคา
ไม่มีครั้งใดเลยที่ผู้เสนอราคาเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข ผู้เสนอราคารายนั้นจะต้องถูกยึดหลักประกันซอง


/๒.๓...


- ๓ -
   ๒.๓ การออกคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงาน
ที่จัดหาพัสดุผู้ออกคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาฯ แสดงเหตุผลสนับสนุนซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนที่เพียงพอ โดยจะต้องระบุไว้ในคำสั่งหรือ
ในเอกสารแนบท้ายคำสั่งในขณะออกคำสั่งดังกล่าวที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่ง หรือ
ในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และเพื่อให้เป็นไปตามนัยข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุแจ้งคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาฯ ให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายทราบและรายงานให้ กวพ.อ. ทราบ ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยในการแจ้งคำสั่งและการรายงานคำสั่งดังกล่าว จะต้องแสดงเหตุผลสนับสนุนตามหลักการดังกล่าวให้ทราบด้วย
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
 ขอแสดงความนับถือ

                             (นางสาวสุภา  ปิยะจิตติ)
         รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
                          ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
                              ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 


คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๖๓๐๔
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖
opm@cgd.go.th

 

 

เอกสารแนบ