<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 49 > อื่น ๆ > หนังสือเวียน


สำเนา

                                                  บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ  สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ   กลุ่มพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯโทร.6777  
ที่  กค 0408.3/00194                                วันที่   16    พฤศจิกายน  2549   
เรื่อง  การประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government

       Procurement : e-GP)


เรียน    ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ


               ด้วยบริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด ผู้พัฒนาระบบฯ ตามโครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะเริ่มใช้ระบบได้จริงประมาณต้นเดือนมกราคม 2550 และที่ประชุมได้มีข้อสังเกตว่าควรจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้หน่วยจัดซื้อรับทราบการเปลี่ยนแปลง
               กลุ่มพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นสมควรประชาสัมพันธ์ให้หน่วยจัดซื้อภาครัฐได้รับทราบถึงโครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้กับหน่วยจัดซื้อภาครัฐ โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับระบบ e-GP จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ต่อไป
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบก็จะได้ดำเนินการต่อไป

 

 

                 
                                                               (นายเชิดชัย   มีคำ )
                                                นิติกร 8 ว รักษาการในตำแหน่งนิติกร 9 ชช

 

 


  โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

1. ความเป็นมา
         จากแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2540 – 2544 ได้กำหนดให้มีการปรับปรุงกลไกและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพยากรของรัฐและระบบการตรวจสอบถ่วงดุลเป็นไปอย่างโปร่งใส ประหยัด มีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานพัสดุจึงได้จัดทำแผนปฏิรูปการบริหารงานพัสดุให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารภาครัฐแนวใหม่ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศความต้องการการจัดซื้อจัดจ้าง/การประกวดราคา ให้เป็นที่รู้ทั่วกันอย่างกว้างขวางในเว็บไซต์เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งได้มีการจัดทำเว็บไซต์ให้หน่วยจัดซื้อภาครัฐมาดำเนินการดังกล่าวแล้ว แต่เพื่อให้การดำเนินการผ่านเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

2. วัตถุประสงค์
         เพื่อให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐที่มีความถูกต้องได้ด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน และทั่วถึง มีต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้

 

3. เป้าหมาย
         การจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยประหยัดงบประมาณได้ และจะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ขายและผู้รับจ้างได้เข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างทั่วถึงและประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างโปร่งใสอันจะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

 

4. ระบบงานที่พัฒนา
         การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement System : e-GP) ประกอบด้วย 5 ระบบงาน ดังนี้
         1.) ระบบเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เป็นระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ  ผู้ค้าและผู้สนใจ สามารถรับข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีความสมบูรณ์ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก ซึ่งมีระบบย่อย 7 ระบบ ดังนี้           

               (1.1) ระบบลงทะเบียนสำหรับหน่วยจัดซื้อภาครัฐ เป็นระบบการกำหนด Username และ Password ให้ผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบ
               (1.2) ระบบลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป เป็นระบบการกำหนด Username และ Password ผู้ลงทะบียน เพื่อผู้ลงทะเบียนเลือกข้อมูลให้ระบบจัดส่งตามที่ต้องการ 
               (1.3) ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นระบบที่ให้หน่วยจัดซื้อภาครัฐเข้ามาจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ ได้แก่ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกวดราคา ประกาศประกวดราคา ประกาศร่าง TOR ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (เชิญชวน) ประกาศรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกาศชื่อผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อให้ผู้ค้าทั่วไปสามารถค้นหาและเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยหากมีการยกเลิกประกาศฯ ก็จะแสดงความสัมพันธ์ให้เห็นด้วย
               (1.4) ระบบจัดการเนื้อหาด้านกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ เป็นระบบการนำข้อมูลด้านกฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวกับการพัสดุเข้าสู่ระบบเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์
               (1.5) ระบบจัดการเนื้อหาด้านราคากลางงานก่อสร้าง เป็นระบบการนำข้อมูลด้านราคากลางงานก่อสร้างเข้าสู่ระบบ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์
               (1.6) ระบบจัดการเนื้อหาข่าว/กิจกรรม เป็นระบบการนำข้อมูลข่าว/กิจกรรมเข้าสู่ระบบเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์
               (1.7) ระบบจัดการบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน เป็นระบบการนำข้อมูลรายชื่อผู้ทิ้งงาน และหนังสือเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานเข้าสู่ระบบ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์
         2.) ระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GPSC Management System)
 เป็นระบบจัดเก็บ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และค้นหาข้อมูลรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ (Government Products and Services Code : GPSC) รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         3.) ระบบบริหารทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ (Supplier Management Systerm)
         เป็นระบบที่นำข้อมูลไปใช้ในระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกาศชื่อผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และ ระบบ e-Auction System ซึ่งมีระบบย่อย 2 ระบบดังนี้
                3.1 ระบบลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ เป็นระบบกำหนด Username และ Password ผู้ที่จะมาทำนิติสัมพันธ์ เพื่อขายสินค้า/บริการให้แก่ภาครัฐ ซึ่งระบบจะมีการตรวจสอบความเป็นนิติบุคคลหรือความมีตัวตนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                3.2 ระบบจัดเกรดผู้ค้าภาครัฐ เป็นระบบการประเมินคุณภาพของผู้ค้าภาครัฐในด้านความพึงพอใจและการส่งงานตามกำหนดเวลา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งข้อมูลที่จัดเกรดจะไม่มีการเผยแพร่ใน

เว็บไซต์
         4.) ระบบ e-Auction
         เป็นระบบต้นแบบระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Integration System) ซึ่งจะใช้กับโครงการขนาดใหญ่และให้กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานนำร่อง ในการใช้ระบบนี้ ซึ่งมีระบบย่อยอย่างน้อย 5 ระบบ ดังนี้
               (4.1) ระบบจัดทำเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานที่ให้หน่วยงานผู้ซื้อ ภาครัฐ สามารถนำเข้าข้อมูลการประมูลเข้าระบบ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
               (4.2) ระบบแจกจ่ายเอกสารการประมูล เป็นระบบงานที่ให้หน่วยงานผู้ซื้อภาครัฐสามารถจัดการเรื่องเกี่ยวกับการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาผ่านทางเว็บไซต์
               (4.3) ระบบรับและเปิดซองข้อเสนอ เป็นระบบงานที่ให้หน่วยงานผู้ซื้อภาครัฐสามารถจัดการเรื่องการรับและเปิดซองประกวดราคาผ่านทางเว็บไซต์
               (4.4) ระบบการพิจารณาข้อเสนอการประมูลฯ เป็นระบบงานที่ให้หน่วยงานผู้ซื้อภาครัฐสามารถจัดการเรื่องการคัดเลือกผู้เสนอราคาผ่านทางเว็บไซต์
               (4.5) ระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction Solution) เป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
          5.) ระบบ HELP DESK
          เป็นระบบจัดการและจัดเก็บปัญหาต่าง ๆ ที่มีผู้สอบถามเข้ามา โดยสามารถบันทึกรายละเอียดของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ไว้ในระบบเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูล และสามารถจัดกลุ่มและประเภทของปัญหาเพื่อประโยชน์ในการค้นหาและประเมินผลการแก้ปัญหาได้


5. ความคืบหน้าของโครงการระบบ EGP
          ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำระบบงาน และทดลองการใช้ระบบงานก่อนนำมาใช้จริงหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ต่อไป

เอกสารแนบ