<<<< ใหม่ล่าสุด ระบบ e-GP ใช้งานได้ปกติตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2557 เป็นต้นไป
<<<< ใหม่ล่าสุด วันที่ 10 มี.ค. 2557 ระบบ e-GP จะเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS และจะทำการยกเลิก PO หรือรายการใน PO ที่ทำระหว่างวันที่ 10 ม.ค. 2557 - 9 มี.ค. 2557 ที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินและไม่เชื่อมโยงกับระบบ e-GP
<<<<ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556คลิกที่นี่
<<<<การหารือหรือขอยกเว้นผ่อนผันการปฎิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อ กวพ.อ. ต้องดำเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัด ตามหนังสือ ที่ กค (กวพอ) ๐๔๐๘.๔/ว ๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ดูรายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 49 > อื่น ๆ > หนังสือเวียนสำเนา

 

 ด่วนที่สุด        
ที่ กค  0408.3/ว  277                   กรมบัญชีกลาง
                               ถนนพระราม 6 กทม. 10400

 13  กรกฎาคม  2548
เรื่อง การผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรียน     ปลัดกระทรวง/ผู้อำนวยการ/เลขาธิการ/อธิบดี/ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 12 ลงวันที่ 27 มกราคม  2548
            ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 กำหนดให้       ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะที่กำกับดูแลการบริหารพัสดุภาครัฐจึงได้กำหนดวิธีดำเนินการจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เป็นประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 พร้อมทั้งจัดทำแนวทางตามประกาศกระทรวงการคลังฯ นั้น

เนื่องจากตามประกาศฯ ข้อ 20 วรรค 3 กำหนดว่าราคาเริ่มต้นการประมูลให้ใช้วงเงิน
งบประมาณ สำหรับการจัดหาพัสดุหรือการจ้างนั้น ๆ  ในขณะที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างที่ต้องมีการกำหนดราคากลาง แต่ราคากลางนั้นอาจมีวงเงินสูงหรือต่ำกว่างบประมาณส่งผลให้หน่วยงานของภาครัฐไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้หรือจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็อาจทำให้ทางราชการ        เสียประโยชน์ หน่วยงานของภาครัฐจึงได้ขอผ่อนผันให้ใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นการประมูลฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศฯเป็นไปได้ด้วยความคล่องตัว และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ กรมบัญชีกลางอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ข้อ 27 จึงผ่อนผันการดำเนินการประมูลฯ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างที่ต้องมีการกำหนดราคากลาง ให้ใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นการประมูลฯ โดยหากราคาของผู้เสนอราคาหรือคณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ

 

          /เห็นสมควร...
- 2 -

เห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 43 (1) และ (3)   โดยอนุโลม
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และดำเนินการต่อไป
         
ขอแสดงความนับถือ


                                                                                            (นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา)
                                                                                                 อธิบดีกรมบัญชีกลาง                                                       


สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
กลุ่มพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                                       
โทร. 0-2273-9024  ต่อ 6777  โทรสาร  0-2271-1473
opm@cgd.go.th

 

เอกสารแนบ