<<<< เรียนเชิญ..เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3"
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานและรุ่นที่รับการอบรมได้ที่นี่
คลิกที่นี่
<<<< ผู้ใช้งานต้องดาวน์โหลด โปรแกรม Team Viewer
เพื่อใช้ในการตอบปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์
หัวข้อ "ดาวน์โหลดแนะนำ" และหัวข้อย่อย "โปรแกรม Team Viewer " New !!
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 49 > อื่น ๆ > หนังสือเวียนสำเนา

 

 ด่วนที่สุด        
ที่ กค  0408.3/ว  277                   กรมบัญชีกลาง
                               ถนนพระราม 6 กทม. 10400

 13  กรกฎาคม  2548
เรื่อง การผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรียน     ปลัดกระทรวง/ผู้อำนวยการ/เลขาธิการ/อธิบดี/ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 12 ลงวันที่ 27 มกราคม  2548
            ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 กำหนดให้       ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะที่กำกับดูแลการบริหารพัสดุภาครัฐจึงได้กำหนดวิธีดำเนินการจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เป็นประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 พร้อมทั้งจัดทำแนวทางตามประกาศกระทรวงการคลังฯ นั้น

เนื่องจากตามประกาศฯ ข้อ 20 วรรค 3 กำหนดว่าราคาเริ่มต้นการประมูลให้ใช้วงเงิน
งบประมาณ สำหรับการจัดหาพัสดุหรือการจ้างนั้น ๆ  ในขณะที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างที่ต้องมีการกำหนดราคากลาง แต่ราคากลางนั้นอาจมีวงเงินสูงหรือต่ำกว่างบประมาณส่งผลให้หน่วยงานของภาครัฐไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้หรือจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็อาจทำให้ทางราชการ        เสียประโยชน์ หน่วยงานของภาครัฐจึงได้ขอผ่อนผันให้ใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นการประมูลฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศฯเป็นไปได้ด้วยความคล่องตัว และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ กรมบัญชีกลางอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ข้อ 27 จึงผ่อนผันการดำเนินการประมูลฯ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างที่ต้องมีการกำหนดราคากลาง ให้ใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นการประมูลฯ โดยหากราคาของผู้เสนอราคาหรือคณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ

 

          /เห็นสมควร...
- 2 -

เห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 43 (1) และ (3)   โดยอนุโลม
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และดำเนินการต่อไป
         
ขอแสดงความนับถือ


                                                                                            (นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา)
                                                                                                 อธิบดีกรมบัญชีกลาง                                                       


สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
กลุ่มพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                                       
โทร. 0-2273-9024  ต่อ 6777  โทรสาร  0-2271-1473
opm@cgd.go.th

 

เอกสารแนบ