<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 49 > อื่น ๆ > หนังสือเวียนสำเนา

 

 

ที่  กค 0421.4/ว224                                                   กรมบัญชีกลาง                                      ถนนพระราม 6 กทม 10400
30  มิถุนายน 2552
เรื่อง     การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  (e-Government Procurement : e-GP)
เรียน   ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจัดหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ
  และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผ่นพับการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ
   2. แผ่นพับการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
   3. แผ่นพับการลงทะเบียนผู้สนใจทั่วไป
   ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ซึ่งจะมาทดแทนระบบการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ เดิม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.co.th ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์การกำหนดรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งานในระบบเดิมกับระบบใหม่ มีความแตกต่างกัน
   ในการนี้ กรมบัญชีกลางจึงมีความจำเป็นต้องให้หน่วยงานภาครัฐ ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ e-GP ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการนำระบบ e-GP มาใช้ปฏิบัติงาน และเพื่อทดสอบระบบเสมือนจริง จึงใคร่ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ ดังนี้
   1. การลงทะเบียน
       1.1 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งที่เคยมีรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้วหรือต้องการขอใหม่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  www.gprocurement.co.th โดยเลือกหัวข้อการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ


/1.2 ...


- 2 -
   1.2 เมื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐแล้ว ในระบบดังกล่าว จะมีการปฏิบัติงาน 4 ขั้นตอน เมื่อลงทะเบียนถึงขั้นตอนที่ 3 ให้พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจัดซื้อภาครัฐเพื่อเข้าใช้งานในระบบ (e-GP 01-0103) และให้หน่วยงานลงนามในแบบแจ้งดังกล่าว
   1.3 ให้ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ตามข้อ 1.2 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียน ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว กรณีหน่วยจัดซื้อตั้งอยู่ในภูมิภาคให้ส่งไปยังสำนักงานคลังจังหวัดพื้นที่นั้น ๆ
  2. การแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียน
   2.1 ระบบฯ จะแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียนให้ผู้ลงทะเบียนทราบทาง E-mail ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนฯ หากผู้ลงทะเบียนไม่ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงทะเบียนในระบบ ระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนออกจากระบบ และผู้ประสงค์จะลงทะเบียนต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่ง
   2.2 กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ได้รับแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดให้ประสานไปยังสำนักมารฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดพื้นที่ที่หน่วยจัดซื้อของผู้ลงทะเบียนตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียนทราบทาง
E-mail อีกครั้งต่อไป
  3. เมื่อผู้ลงทะเบียนได้รับรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้วจะต้องเข้าสู่ระบบฯ ครั้งแรก (First Time Login) ภายใน 10 วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลอนุมัติทาง E-mail ดังกล่าว เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานในระบบ e-GP ในครั้งต่อ ๆ ไป
 4. กรณีลงทะเบียนแล้วพบปัญหา เช่น
   4.1 ไม่ปรากฎชื่อหน่วยงาน หรือรหัสหน่วยงาน ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือรหัสหน่วยงาน
   4.2 ชื่อ และที่อยู่ของหน่วยงาน ที่ปรากฎบนจอการลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
   4.3 ระบบไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เช่น ไม่สามารถ log in เข้าสู่ระบบได้ หรือบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว แต่ระบบไม่ยืนยันการลงทะเบียนให้ เป็นต้น

/4.4 ...
 

- 3 -

   4.4 ปัญหาตามข้อ 4.1 – 4.3 และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ ให้แจ้งกรมบัญชีกลางทราบ ตามแบบ e-GP 01-0110 (แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP) และส่งไปยังสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ทาง E-mail : Opm@cgd.go.th
  5. การลงทะเบียนของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป โดยดำเนินการตามคู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือโปรแกรมสาธิตการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยสามารถ Download คู่มือการลงทะเบียนฯ รหัสหน่วยงาน โปรแกรมสาธิตการลงทะเบียน แบบ e-GP 01-0110 ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th จากหน้าเริ่มต้นการลงทะเบียนและเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว ขอให้ทดลองใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป
 6. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผ็ค้ากับภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป เข้ามาลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP และเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3
  หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อนางศุภวรรณ กุญชรมณี นางมริษฎา ภู่ขวัญทอง และนางสาวปาริชาติ โพธิ์แก้ว โทร. 0-2273-9024 ต่อ 4647,6704,6777 โทรสาร 0-2271-1049 หรือที่ E-mail : opm@cgd.go.th
 อนึ่ง กรมบัญชีกลางจะได้จัดอบรมการปฏิบัติงานบนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้กับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ (หน่วยจัดซื้อ) ทั่วประเทศ ประมาณช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2552 และกรมบัญชีกลางจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  
ขอแสดงความนับถือ

               (นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ )
                         รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน    
       อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดจ้างภาครัฐ
กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์  0-2273-9673 โทรสาร 0-2271-1049
opm@cgd.go.th

เอกสารแนบ