<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสัญญาเช่ารถยนต์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 35 > สัญญาและหลักประกัน > หนังสือเวียน


สำเนา

 ด่วนที่สุด
ที่ กค  (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว  ๑๘๐                                                           คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
                                                                                                    กรมบัญชีกลาง
                                                                                                    ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

                                                            ๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๘
เรื่อง แบบสัญญาเช่ารถยนต์

 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ  อธิการบดี ผู้อำนวยการ 
       ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๗  สิงหาคม 
          ๒๕๔๖

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัญญาเช่ารถยนต์ ๑ ชุด

           

                   ตามหนังสือที่อ้างถึง  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการต่างๆ  เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการเพื่อใช้เป็นรถยนต์ส่วนกลางและรถประจำตำแหน่ง  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  โดยกำหนดให้ทำสัญญาเช่ารถยนต์เป็นเวลา ๕ ปี  และให้ทำสัญญากับบริษัทผู้ประกอบการ  ซึ่งจดทะเบียนให้บริการเช่ารถยนต์โดยตรง  และต้องเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  สำหรับในส่วนของสัญญาเช่ารถยนต์ให้ทำตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด  นั้น

 

                   เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  อาศัยอำนาจตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  ๑๒  (๕)  ได้กำหนดแบบสัญญาเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ  และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วย


 

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ


                                                                                 (นายประกอบ  ตันติยาพงศ์)
                                                                                  รองปลัดกระทรวงการคลัง     
                                                                       หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
                                                                       ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง   
                                                                             ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

 

                                                          
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๔  ต่อ  ๔๕๕๓
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๑๔๗๓

 

 

 

 

                                                                                                                   สัญญาเช่าเลขที่
สัญญาเช่ารถยนต์

 

      สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ....................................................ตำบล/แขวง...................................
อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................เมื่อวันที่...........เดือน.................
พ.ศ. ................ระหว่าง......................โดย.................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า”
ฝ่ายหนึ่งกับ.................................................................ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..............................................มีสำนักงานอยู่เลขที่.................................โดย
.................................................................ผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพันนิติบุคคล  ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..................................................ลงวันที่ ..............เดือน................พ.ศ.................(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่............เดือน.........................พ.ศ. .................)  แนบท้ายสัญญานี้  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้ให้เช่า”  อีกฝ่ายหนึ่ง

 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

 

ข้อ  ๑  ข้อตกลงเช่า
            ผู้เช่าตกลงและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ารถยนต์........................................................................
ยี่ห้อ........................รุ่น...........................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้  เรียกว่า  “รถยนต์ที่เช่า”  จำนวน...........
(.................................)คัน  เพื่อใช้ในราชการของผู้เช่าดังรายละเอียดปรากฏตามผนวกแนบท้ายสัญญานี้

            การเช่ารถยนต์ตามวรรคหนึ่งมีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี (...ห้า...)ปี  นับตั้งแต่วันที่............
เดือน.........................พ.ศ. .................ถึงวันที่..............เดือน.....................พ.ศ. .........................

           ผู้ให้เช่ารับรองว่ารถยนต์ที่เช่าตามสัญญานี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้ให้เช่าได้ชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  ผู้ให้เช่ามีสิทธิมาให้เช่าโดยปราศจากการรอนสิทธิ  ทั้งรับรองว่ารถยนต์ดังกล่าวมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในผนวกแนบสัญญา  มีอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่าและตามความต้องการของผู้เช่าโดยครบถ้วน  และผู้ให้เช่าได้ตรวจสอบแล้วว่ารถยนต์ที่เช่าตลอดจนอุปกรณ์ทั้งปวงปราศจากความชำรุดบกพร่อง

            สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา  แต่การคำนวณค่าเช่าสำหรับรถยนต์ที่เช่าแต่ละคันให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้รับมอบรถยนต์ที่เช่าคันนั้น ๆ ไว้  เป็นเรียบร้อยแล้ว
 ข้อ  ๒  ค่าเช่ารถยนต์
             ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าในอัตราตายตัวที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนตามเดือนแห่งปฏิทินในอัตราค่าเช่าเดือนละ................................(........................)บาทต่อรถยนต์ที่เช่าหนึ่งคัน  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา  ค่าภาษีรถยนต์  ค่าตรวจสภาพค่าอะไหล่สิ้นเปลือง  ค่าน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิดและค่าซ่อมแซมรถยนต์ในการใช้งานตามปกติไว้ด้วยแล้วส่วนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้  ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ

              ในการชำระค่าเช่า  ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๐  (สิบ)  วันก่อนครบกำหนดการชำระค่าเช่าในแต่ละเดือน  แล้วผู้เช่าจะชำระค่าเช่าในวันครบกำหนดชำระค่าเช่า  หรือภายหลังจากนั้น  โดยให้ผู้ให้เช่ามารับเช็ค  ณ  ที่ทำการ..................................................
ของผู้เช่า  หรือ  โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่าโดยตรง ชื่อธนาคาร........................
สาขา.....................................ชื่อบัญชี....................................................เลขที่บัญชี............................ทั้งนี้  ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม  หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินที่โอนในเดือนนั้น ๆ เมื่อได้รับเงินค่าเช่าดังกล่าวแล้วผู้ให้เช่าจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าภายใน ๗ (เจ็ด) วัน

            ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่าเป็นรายวันตามจำนวนวันที่เช่าจริง
            ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของผู้ให้เช่า  หรือเพราะความบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า

           การคำนวณค่าเช่ารายวันตามสัญญานี้ให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี  ๓๐  (สามสิบ)วัน ซึ่งเมื่อคำนวณค่าเช่าตามสัญญานี้เป็นรายวันจะตกวันละ.................................(....................................)บาท

 ข้อ  ๓  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
             เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
             ๓.๑   ผนวก  ๑  ใบเสนอราคา  จำนวน .....................(................)หน้า
             ๓.๒  ผนวก  ๒  แคตตาล็อก  และรายละเอียดของรถยนต์ที่เช่า  จำนวน..................หน้า
             ๓.๓  ผนวก  ๓  รายการอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ  จำนวน........................หน้า
             ๓.๔  ผนวก  ๔  กำหนดการบำรุงรักษา  จำนวน........................หน้า
             ๓.๕  ผนวก  ๕  เงื่อนไขการเช่าเพิ่มเติมตามความต้องการของหน่วยงานผู้เช่า  (ถ้ามี)
                     จำนวน.....................หน้า
             ๓.๖  ผนวก  ๖  .........................................ฯลฯ...........................................
 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ  และกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้เช่า  โดยผู้ให้เช่าไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆเอากับผู้เช่าได้

 ข้อ  ๔  การส่งมอบ
             ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ณ ............................................................
ภายในวันที่..............เดือน............................พ.ศ. .........................ในสภาพที่ดีเรียบร้อย  พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในผนวกแนบสัญญา

 ข้อ  ๕  การตรวจรับ
             เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ที่ส่งมอบตามข้อ ๔ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว  ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ที่เช่า  เพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่ารถยนต์คันนั้น ๆ
  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า  รถยนต์ซึ่งผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาผู้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรถยนต์นั้น  ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบนำรถยนต์นั้นกลับคืนไปทันที่  และต้องนำรถยนต์คันอื่นมาส่งมอบให้ใหม่  หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ให้เช่าจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบเพื่อของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
  หากผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์ที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าวในวรรคสองและเกิดความเสียหายแก่รถยนต์นั้น ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว

  ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าเฉพาะรถยนต์ที่เช่าที่รับมอบไว้

 ข้อ  ๖  การขอขยายระยะเวลาส่งมอบ
            ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าได้โดยครบถ้วนถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ ๔ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์ใด ๆ ซึ่งผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ผู้ให้เช่ามีสิทธิขอขยายกำหนดเวลาส่งมอบรถยนต์ที่เช่า  โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว  พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน  ๑๕  (สิบห้า)  วัน  นับแต่วันที่เหตุนั้นเกิดขึ้น การอนุญาตให้ขยายเวลาส่งมอบเป็นดุลพินิจของผู้เช่า โดยผู้ให้เช่าไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เอากับผู้เช่าได้

 ข้อ  ๗  หน้าที่ของผู้ให้เช่า
             ๗.๑  การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า
         ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องทำประกันภัยรถยนต์ที่เช่า หรือรถยนต์ที่นำมาเปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหนึ่งและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.  ๒๕๓๕  ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า  โดยทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่ผู้เช่าให้ความเห็นชอบและต้องสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันทำสัญญาเช่าและทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญา  หรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่าตามข้อ ๗.๓ หรือข้อ ๗.๔ หรือข้อ ๗.๕ หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทนตามข้อ ๗.๖ หรือมีการทำสัญญาประกันภัยใหม่ โดยการประกันภัยต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้
(ก)  คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน
๑,๐๐๐,๐๐๐(หนึ่งล้าน) บาท/คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบล้าน) บาท/ครั้ง
(ข)   คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ (ห้าล้าน)
บาท/ครั้ง
(ค)คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล  และการเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
รถยนต์คันที่เอาประกันภัยในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท/คน

  ๗.๒  การจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีของรถยนต์ที่เช่า
            ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจำปีตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญาข้อ ๔ รวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับปีต่อๆไปภายในกำหนดเวลาทุกปี

  ๗.๓  ความบกพร่องในรถยนต์ที่เช่า
           ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์คันใหม่ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า และมีสภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่าทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name)  และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น
   หากผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์มาเปลี่ยนให้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าคิดเป็นรายวันต่อคัน ตามสัญญาข้อ ๒ วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว  ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราวันละ.......................................(....................................) บาท ต่อคัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถยนต์มาเปลี่ยน จนถึงวันที่ผู้ให้เช่านำรถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้
   หากผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง  เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน  ๑๐  (สิบ) วัน  ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้โดยทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่า
   ในกรณีผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง  หรือผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์อื่นมาเปลี่ยนซึ่งสภาพ ขนาด หรือประสิทธิภาพของรถยนต์ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่ามีสิทธิเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นมาใช้แทนได้จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง  โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น

  ๗.๔  การรับประกันความเสียหาย
            ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้าง  และใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่าการครอบครองใช้สอยรถยนต์ที่เช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด  หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนต์ที่เช่าตามสัญญานี้  ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การเรียกร้อง  หรือการรบกวนสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไปโดยเร็ว  หากผู้ให้เช่ามิอาจดำเนินการดังกล่าวได้  ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาทดแทนให้ทันที โดยไม่มีข้ออ้างใด ๆ ทั้งสิ้น และหากการเรียกร้องหรือการรบกวนสิทธิ เป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก  หรือผู้เช่าได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช้าต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ แทนผู้เช่า หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง

  ๗.๕  การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่น
             ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำมาให้เช่า  ผู้ให้เช่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่เช่าแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้เช่าและโดยไม่นำรถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพ  ขนาด  ประสิทธิภาพเท่า  เทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาส่งมอบแก่ผู้เช่าทดแทนก่อนไม่ได้หากฝ่าฝืนผู้ให้เช่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่า
  ๗.๖  การบำรุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า
   ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษา ตรวจสภาพ  เปลี่ยนชิ้นส่วนของอะไหล่สิ้นเปลืองรวมทั้งน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิดและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่าในกรณีความเสื่อมสึกหรอและความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติเยี่ยงวิญญูชนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสภาพรถยนต์ที่เช่าเมื่อครบระยะเวลาหรือครบกำหนดระยะทางที่ใช้งานตามที่กำหนดในผนวกแนบท้ายสัญญา  รวมทั้งจะต้องบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า เพื่อให้รถยนต์ที่เช่าใช้ในราชการของผู้เช่าได้ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย
   ในการบำรุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมตามวรรคหนึ่ง  ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้มารับรถยนต์ที่เช่าจากผู้เช่าและจัดหารถยนต์สำรองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่ามาให้ผู้เช่าใช้ทันที  และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ได้ ผู้เช่ามีสิทธิดำเนินการตามข้อ ๗.๓ วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่ โดยอนุโลม
   ในการซ่อมแซม  บำรุงรักษารถยนต์ที่เช่า  ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์ที่เช่าเข้าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่าเท่านั้น  ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
   การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด  เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า  น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม  ถ้าต่ำกว่าเดิมผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม
   เมื่อรถยนต์คันที่เช่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์เส้นใดเส้นหนึ่งมีสภาพความลึกของดอกยางต่ำกว่า ๓ (สาม) มิลลิเมตร  หรือตามที่ผู้เช่าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ที่มีสภาพใหม่ให้ โดยห้ามใช้ยางหล่อดอก
   กรณีที่ผู้ให้เช่านำรถยนต์ที่เช่าไปบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม  ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์คันอื่นมาทดแทนทันที โดยในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้นำรถยนต์มาทดแทน ผู้ให้เช่าไม่สามารถคิดค่าเช่าจากผู้เช่า ได้
   การจัดหารถยนต์ทดแทน  ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาทดแทน เพื่อให้ผู้เช่าใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่อยู่ระหว่างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมจะเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ทดแทนให้ ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นมาใช้งานแทน  โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจนกว่าผู้ให้เช่าจะนำรถยนต์ทดแทนมาส่งมอบให้ผู้เช่าหรือจนกว่ารถยนต์ที่เช่าจะบำรุงรักษาซ่อมแซมเสร็จ

 ข้อ  ๘  การบอกเลิกสัญญา
           ๘.๑  ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ส่งมอบภายในกำหนด หรือส่งมอบภายในกำหนดแต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
     ในกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน ผู้เช่ามีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ ๑๓ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน   ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร และถ้าผู้เช่าต้องเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นทั้งหมดหรือแต่บางรายการภายในกำหนด.............................................(.......................)เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา  ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
  ๘.๒  ในกรณีมีความจำเป็นทางราชการ  ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านี้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่าได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากผู้เช่าในการเลิกสัญญาดังกล่าว
 
 ข้อ  ๙  ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า
  ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยกำหนดส่งมอบตามสัญญาข้อ ๔ แต่ผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๘.๑ วรรคหนึ่ง  ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวันสำหรับรถยนต์คันที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา  ในอัตราวันละ...........(...................)บาทต่อคัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้นำรถยนต์ที่เช่ามาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน
  ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  และริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ ๑๓ กับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๘.๑ วรรคสอง ก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่าเมื่อครบกำหนดส่งมอบดังกล่าวแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

 ข้อ  ๑๐  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

  ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เช่าแล้ว ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด               ๓๐ (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

  หากผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเสียหายออกจากค่าเช่าประจำเดือนหรือหลักประกันตามสัญญาข้อ ๑๓

  ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่เช่าอันไม่ใช่ความผิดของผู้เช่า ตลอดระยะเวลาที่รถยนต์อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า

 ข้อ  ๑๑  การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่า
  เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในทางราชการของผู้เช่า  ผู้เช่ามีสิทธิติดป้ายโลหะ ประทับตรา ทำเครื่องหมายอื่นใด ติดข้อความหรืออุปกรณ์อื่นใดๆ ที่จำเป็นในการใช้งานของผู้เช่า หรือดำเนินการใดๆ บนรถยนต์ที่เช่าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน

 ข้อ  ๑๒  การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืน
  เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดโดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
  ถ้าผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่รถยนต์อันมิใช่ความผิดของผู้เช่า

 ข้อ  ๑๓  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
  ในขณะทำสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้นำหลักประกันเป็น.........................................................
เป็นจำนวนเงิน..........................................(.....................................) บาท  มามอบแก่ผู้เช่าเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

  หลักประกันที่ผู้ให้เช่านำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้เช่าจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
  สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี)  ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ........................................................ผู้เช่า
       (..........................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้ให้เช่า
       (..........................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
       (..........................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
               (..........................................................)
หมายเหตุ   อัตราค่าปรับกรณีผู้ให้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาตามข้อ  ๗.๓  และกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์
ที่เช่าล่วงเลยกำหนดเวลา ตามข้อ ๙ ให้คิดค่าปรับเป็นอัตราตายตัว วันละไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่ารถยนต์รายวันในปัจจุบัน รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ให้เช่ารถยนต์รายใหม่เรียกเก็บ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่ารถยนต์รายวันที่จะนำมากำหนดเป็นค่าปรับนั้น  ให้เปรียบเทียบจากอัตราค่าเช่ารายวันของรถยนต์ประเภท และขนาดเดียวกันกับรถยนต์ที่เช่ากันตามสัญญา ซึ่งเป็นราคาที่เช่ากัน ณ ปัจจุบัน ในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย

เอกสารแนบ