<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบฯ 35 ข้อ 5 คำนิยาม
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 35 > นิยาม > ระเบียบ


สำเนา

หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ส่วนที่ ๑
นิยาม

 

 ข้อ ๕  ในระเบียบนี้
                “การพัสดุ”  หมายความว่า  การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปลี่ยน  การเช่า  การควบคุม  การจำหน่าย  และการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

                “พัสดุ”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ  หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
                “การซื้อ”  หมายความว่า  การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง  ทดลอง  และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
                “การจ้าง”  ให้หมายความรวมถึง  การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และการจ้างเหมาบริการแต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  การจ้างที่ปรึกษา  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                “การจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  การจ้างบริการจากที่ปรึกษา  แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
                “การจ้างออกแบบและควบคุมงาน”  หมายความว่าการจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
                 “เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และเงินซึ่งส่วนราชการได้รับไว้โดย ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  แต่ไม่รวมถึงเงินกู้  และเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้
                 “เงินกู้”  หมายความว่า  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

                 “เงินช่วยเหลือ”  หมายความว่า  เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับ         รัฐบาล  มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ
                 “อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคารที่ทำการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  สถานีนำร่อง  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน  และรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  เสาธง  รั้ว  ท่อระบายน้ำ  หอถังน้ำ  ถนน  ประปาและสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  เครื่องปรับอากาศ  ลิฟต์  เฟอร์นิเจอร์  ฯลฯ
                  “พัสดุที่ผลิตในประเทศ”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว  โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย
                  “กิจการของคนไทย”  หมายความว่า  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
                  “ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ  หรือสามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาอื่น  รวมทั้งให้บริการด้านศึกษา สำรวจ  ออกแบบและควบคุมงาน  และการวิจัย  แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
                  “ที่ปรึกษาไทย”  หมายความว่า  ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
                  “ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  สำนักงาน  หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ  ทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือในต่างประเทศ  แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

                  “รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
                  “ปลัดกระทรวง”  หมายความรวมถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงด้วย
                  “หัวหน้าส่วนราชการ”
                        - สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง  หมายความว่า อธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล
                        - สำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค  หมายความว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัด
                  “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ”  หมายความว่า  หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง  ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด  หรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  แล้วแต่กรณี
                  (คำนิยามนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)
                  “เจ้าหน้าที่พัสดุ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่ง  ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ  หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
                  “ผู้อำนวยการโครงการ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกู้หรือโครงการเงินช่วยเหลือ
                  “โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ”  หมายความว่า โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ  มอก. ๙๐๐๒  ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน  ไอ เอส โอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน (accreditation)
                  (คำนิยามนี้  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒)

                  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ  หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทำพัสดุ  หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา  หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงาน  ให้แก่ส่วนราชการใด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
                  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
                  (๑)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้น  ในคราวเดียวกัน
                  (๒)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  เป็น         หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
                  คำว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่น ตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
                  (๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ  (๒)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ   กรรมการผู้จัดการ   ผู้บริหาร  หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด   อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกันหรือในนัยกลับกัน 
                  การดำรงตำแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑)  (๒) หรือ (๓)  ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการ    ถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
                  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด  แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคางานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒)  หรือ (๓)  แล้วแต่กรณี
                 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา  หรือเสนองานต่อส่วนราชการ  ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให้  ขอให้ หรือรับว่าจะให้  เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระทำการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานด้วยกัน   หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา  หรือผู้เสนองานรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับส่วนราชการนั้น  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบส่วนราชการโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
                 “เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามข้อ ๔๒  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ ๕๐ คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา    โดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๘๖  คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดตามข้อ ๑๐๖ หรือผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบตามข้อ ๑๐๗ (๒)
                  “งานก่อสร้างสาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานก่อสร้าง  ซ่อมแซม  และบำรุงรักษางานอันเกี่ยวกับการประปา  การไฟฟ้า  การสื่อสาร  การโทรคมนาคม  การระบายน้ำ  ระบบการขนส่งปิโตรเลียมโดยทางท่อ ทางหลวง  ทางรถไฟ  และการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน  หรือเหนือพื้นดิน
                  (คำนิยาม  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” “เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” และ “งานก่อสร้างสาธารณูปโภค”  เพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)เอกสารแนบ