<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 35 > บททั่วไปของการจัดหา > หนังสือเวียนสำเนา

 

(สำเนา)

ที่ นร 0202/ว 1                                                                                     สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

3 มกราคม 2537

เรื่อง  มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 1204/11843 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2536

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอเรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา มาเพื่อ คณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ได้ส่งมาพร้อมนี้
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ลงมติว่า
1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างของทางราชการ
ตามที่คณะกรรมการควบคุมราคากลางเสนอ โดยให้ ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นต้นไป
2. เห็นชอบในหลักการของมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสการสมยอมกันในการ
เสนอราคา ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเสนอ ทั้ง 8 มาตรการ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทั้งนี้ ให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นต้นไป ส่วนการประกวดราคา การสอบราคา หรือการจัดหาที่ได้ดำเนินการไปก่อนวันที่ 1 กุมภาพัน 2537  ก็ให้ดำเนินการต่อไปได้
3. เพื่อให้เจตนารมณ์ที่ต้องการให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และใช้แรงงานที่มี
ฝีมือ โดยการกำหนดระยะเวลาที่ผู้รับจ้าง ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และใช้แรงงานที่มีฝีมือ โดยการกำหนดระยะเวลา ที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ต่อความชำรุดบกพร่องเป็นเวลา 2 ปี ตามมาตรการที่ 3 บรรลุผล ให้สำนักงบประมาณและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันกำกับ ดูแล ติดตาม ให้มีการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากกรณีมีการชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นก่อนครบระยะเวลา 2 ปี ควรมีการพิจารณาตัวผู้ต้องรับผิดด้วย
อนึ่ง หน่วยงานผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและผู้มีอำนาจในการอนุมัติควรพิจารณาด้วย
ว่างานก่อสร้างของทางราชการใด ซึ่งโดยสภาพ และวัตถุประสงค์ควรมีความคงคนเกินกว่า 2 ปี อันจะทำให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นได้ แต่ผู้ออกแบบหลีกเลี่ยง โดยออกแบบในลักษณะ ที่ทำให้สภาพหรืองานก่อสร้างนั้น เปลี่ยนเป็นงานก่อสร้างที่โดยสภาพไม่สามารถประกันความชำรุดบกพร่องได้ 2 ปี ก็ไม่ควรอนุมัติแบบ หรืออนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างก่อนเวลาอันสมควร
4. เห็นชอบมาตรการเพื่อป้องกันสาเหตุต่าง ๆ ที่จะทำให้อาคารของทางราชการไม่
มั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาการ ทั้ง 3 ประการ ที่คณะกรรมการควบคุมราคากลางเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

       (ลงชื่อ) วิษณุ  เครืองาม
   (วิษณุ เครืองาม)
            เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 


กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
โทร. 2800391
โทรสาร 2826355

 

เอกสารแนบ