<<<< การปฏิบัติตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว263 ลว 24 ก.ย. 2557 จะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่ คลิกที่นี่
<<<< สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2557 ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป (สมจ.) ชั้น 5 อาคาร 9 รายละเอียด คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หารือมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 35 > การซื้อการจ้าง > หนังสือเวียนสำเนา

 

ที่ มท 0313.4/ 7330       กรมการปกครอง
        ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

14 มีนาคม 2538

เรื่อง   หารือมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ในหลักการของมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกัน ในการเสนอราคา ตามที่คณะกรรมการควบคุมราคากลางเสนอเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ นั้น
ขอเรียนว่า มีส่วนราชการผู้ปฏิบัติบางแห่งสงสัยว่า มาตรการฯ ดังกล่าว บังคับใช้กับงานจ้างประเภทใด และใช้กับการจ้าง วิธีใด ซึ่งกรมการปกครองเห็นว่า มาตรการฯ ดังกล่าวมีเจตนารมณ์ใช้บังคับกับ งานจ้างก่อสร้างอาคาร ถนน และชลประทาน ที่มีค่าก่อสร้างในระดับกลางขึ้นไป และมีการเสนอราคาแข่งขันกันด้วย คือ วิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา แต่ไม่รวมถึง วิธีตกลงราคา วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ เพราะวิธีดังกล่าว ไม่มีการเสนอราคาแข่งขันกัน และในบางกรณีงานจ้างนั้น มีค่างานเพียงเล็กน้อย

จึงเรียนหารือว่า ความเห็นของกรมการปกครองถูกต้องหรือไม่ ผลเป็นประการใด โปรดกรุณาแจ้งให้กรมการปกครอง ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

               (ลงชื่อ) สมศักดิ์ ศรีวรรธนะ
                                               (นายสมศักดิ์ ศรีวรรธนะ)
                                                                              รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนการคลังท้องถิ่น
โทร. 2227832
โทรสาร. 2236780

เอกสารแนบ