<<<< ใหม่ล่าสุด ระบบ e-GP ใช้งานได้ปกติตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2557 เป็นต้นไป
<<<< ใหม่ล่าสุด วันที่ 10 มี.ค. 2557 ระบบ e-GP จะเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS และจะทำการยกเลิก PO หรือรายการใน PO ที่ทำระหว่างวันที่ 10 ม.ค. 2557 - 9 มี.ค. 2557 ที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินและไม่เชื่อมโยงกับระบบ e-GP
<<<<ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556คลิกที่นี่
<<<<การหารือหรือขอยกเว้นผ่อนผันการปฎิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อ กวพ.อ. ต้องดำเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัด ตามหนังสือ ที่ กค (กวพอ) ๐๔๐๘.๔/ว ๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ดูรายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หารือมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 35 > การซื้อการจ้าง > หนังสือเวียนสำเนา

 

ที่ มท 0313.4/ 7330       กรมการปกครอง
        ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

14 มีนาคม 2538

เรื่อง   หารือมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ในหลักการของมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกัน ในการเสนอราคา ตามที่คณะกรรมการควบคุมราคากลางเสนอเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ นั้น
ขอเรียนว่า มีส่วนราชการผู้ปฏิบัติบางแห่งสงสัยว่า มาตรการฯ ดังกล่าว บังคับใช้กับงานจ้างประเภทใด และใช้กับการจ้าง วิธีใด ซึ่งกรมการปกครองเห็นว่า มาตรการฯ ดังกล่าวมีเจตนารมณ์ใช้บังคับกับ งานจ้างก่อสร้างอาคาร ถนน และชลประทาน ที่มีค่าก่อสร้างในระดับกลางขึ้นไป และมีการเสนอราคาแข่งขันกันด้วย คือ วิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา แต่ไม่รวมถึง วิธีตกลงราคา วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ เพราะวิธีดังกล่าว ไม่มีการเสนอราคาแข่งขันกัน และในบางกรณีงานจ้างนั้น มีค่างานเพียงเล็กน้อย

จึงเรียนหารือว่า ความเห็นของกรมการปกครองถูกต้องหรือไม่ ผลเป็นประการใด โปรดกรุณาแจ้งให้กรมการปกครอง ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

               (ลงชื่อ) สมศักดิ์ ศรีวรรธนะ
                                               (นายสมศักดิ์ ศรีวรรธนะ)
                                                                              รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนการคลังท้องถิ่น
โทร. 2227832
โทรสาร. 2236780

เอกสารแนบ