<<<< เรียนเชิญ..เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3"
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานและรุ่นที่รับการอบรมได้ที่นี่
คลิกที่นี่
<<<< ผู้ใช้งานต้องดาวน์โหลด โปรแกรม Team Viewer
เพื่อใช้ในการตอบปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์
หัวข้อ "ดาวน์โหลดแนะนำ" และหัวข้อย่อย "โปรแกรม Team Viewer " New !!
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดหาพัสดุในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 35 > การซื้อการจ้าง > หนังสือเวียน



สำเนา

 

ว่าด้วยการพัสดุ ๒๖๙


ที่  นร  (กวพ) ๑๒๐๔/ว ๒๖๖    สำนักเลขาธิการคณ                     สำนักงานนายกรัฐมนตรี
                                                                                                                    ทำเนียบรัฐบาล  กทม.  ๑๐๓๐๐
    
             ๑๑  มกราคม  ๒๕๓๙   

เรื่อง    การจัดหาพัสดุในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
เรียน   
สืบเนื่องจากที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ   พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๑๔ กำหนดว่า
 “ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ได้แก่ 
             (๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม                                                                                    (๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม                   (๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์                   (๔) ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร                   (๕) ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์                   (๖) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร                                                       (๗) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม                   (๘) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม                                        (๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                               (๑๐) ค่าสมนาคุณวิทยากร                 (๑๑) ค่าอาหาร                 (๑๒) ค่าเช่าที่พัก                 (๑๓) ค่ายานพาหนะ       ค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๘) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด (ถ้ามี)       ค่าใช้จ่ายตาม (๙) สำหรับบุคคลตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๒       ค่าใช้จ่ายตาม (๑๐) ถึง (๑๓) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗และ ข้อ ๑๘”       

๒๗๐ ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี
 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม       ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๑๔ (๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๑) ค่าอาหาร และ (๑๒) ค่าเช่าที่พัก ในบางกรณีเข้าข่ายเป็นการจัดหาพัสดุซึ่งส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อาจทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคขัดข้องแก่การปฏิบัติงาน ประกอบกับรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ ระเบียบกกระทรวง  การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ กวพ.อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒ (๒) และ (๕) จึงขอซ้อมความเข้าใจส่วนราชการต่าง ๆ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้  โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วย           ขอแสดงความนับถือ                                                                     (ลงชื่อ)   ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ                                                                                                                                     (นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ)                                                               รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน                                                                                  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                 
                                              

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร.  ๒๘๒๕๘๒๗, ๒๘๒๙๔๑๒
โทรสาร   ๒๘๒๗๘๙๖

เอกสารแนบ