<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 35 > การซื้อการจ้าง > แบบฟอร์มต่างๆสำเนา

 

 

ตัวอย่าง

เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่  …………………..

การซื้อ………………… (ระบุประเภท / ชนิดของพัสดุที่ซื้อ)………………

ตามประกาศ  ……………… (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ)……………..

ลงวันที่  ………………………………………….

 

-----------------------------------------

 

                ………………… (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ) ……………….……  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  กรม” *
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ………………………………………………………..………….  ตามรายการ  ดังนี้

                   .     ………………………………………………………………………….  จำนวน  ……………………….

                   .     ………………………………………………………………………….  จำนวน  ……………………….

                   .     ………………………………………………………………………….  จำนวน  ……………………….

                   ๔.     ………………………………………………………………………….  จำนวน  ……………………….

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนำ  และข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

              .    เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

๑.๑         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒         แบบใบเสนอราคา

๑.๓         แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔         แบบหนังสือค้ำประกัน

                                        ()    หลักประกันซอง 

                                        ()    หลักประกันสัญญา

                                    ** ()    หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

                            ๑.๕      บทนิยาม

                                         ()    ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                         ()    การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                            ๑.๖      แบบบัญชีเอกสาร

                                         ()    บัญชีเอกสารส่วนที่ 

                                         (๒)    บัญชีเอกสารส่วนที่ 

                            ๑.๗      ....................................................................

                                         …………………..ฯลฯ……………………...

 

 

 

 

              .    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑         ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ

๒.๒         ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้          แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓         ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ      ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๕

๒.๔         ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย             เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                        ** ๒.๕      ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม

 

              .    หลักฐานการเสนอราคา

                     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง ใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ

                     .     ส่วนที่    อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                         ()       ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                                                      ()  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง                 การจดทะเบียนนิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอำนาจควบคุม   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                                       ()  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล   หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                         ()       ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                                         ()       ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 
()

                                         ()       ……….……… (ระบุเอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อเห็นสมควรกำหนด  เช่น  หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  เป็นต้น)  ………

                                         ()       บัญชีเอกสารส่วนที่    ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  ๑.๖  () 

                     ๓.๒    ส่วนที่    อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                         ()       แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ  ๔.๔

                                         ()       หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

                                        () หลักประกันซอง  ตามข้อ 

                                         ()       บัญชีเอกสารส่วนที่    ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  ๑.๖ (๒)

 

              .    การเสนอราคา

๔.๑         ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้            โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น   ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  จนกระทั่ง         ส่งมอบพัสดุให้ ณ ......................................................

             ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า........ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ……… วัน  นับถัดจากวันลงนาม                ในสัญญาซื้อขาย

๔.๔         ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ…………………………… ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้      เป็นเอกสารของทางราชการ

                                         สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีความประสงค์                จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน
……… วัน

๔.๕         ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จำนวน  ………… (หน่วย)  เพื่อใช้ ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา **

๔.๖         ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคา  ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

๔.๗         ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง................................โดย ระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาเลขที่... ..........”   
ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ใน
วันที่ ……………………    ระหว่างเวลา…………... ถึง…………….. …………………………………………………………..

                            เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้ว  จะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด

                            คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ  ๑.๕
()    วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

 

                            หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง              ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ ()
และคณะกรรมการฯ   เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ               จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

                            ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง    การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง      จากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ            ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ........................  ในวันที่.....................ตั้งแต่เวลา..............น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา           เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

                 ๕. หลักประกันซอง

                            ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใช้หลักประกัน       อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จำนวน…………………………....บาท (………………………………………………….)

๕.๑         เงินสด

๕.๒         เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 
  วันทำการของทางธนาคาร

๕.๓         หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ ()

๕.๔         หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน             หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้            ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔
()

๕.๕         พันธบัตรรัฐบาลไทย

                            หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ รายจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

                         การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

 

 

 

              .   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑         ในการประกวดราคาครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย……..…….. (ราคารวม / ราคาต่อรายการ / ราคาต่อหน่วย) **……………………..…………..

๖.๒         หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา          ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง             เพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี          ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น

๖.๓         กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารประกวดราคาของกรม

(๒)    ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) ** หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา              ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔)    ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๖.๔         ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล                  การประกวดราคาหรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ            ผู้เสนอราคาได้กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕         กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก                    การประกวดราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ       และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม         หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา     หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๖.๖         ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ ๔.๗  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ ๔.๗ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว      จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

 

 

 

              .    การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑         ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ
ของทางราชการ  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญา                   ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒         ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕  วันทำการ   ของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้อง    ทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน.....….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง           วางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ.....................ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑)    เงินสด

(๒)    เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓  วันทำการของทางราชการ

(๓)           หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุใน ข้อ๑.๔  (๒)

(๔)    หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้           ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔(๒)

(๕)    พันธบัตรรัฐบาลไทย

                                หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

 

              .    อัตราค่าปรับ

                            ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ………………….ต่อวัน

 

              .    การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

                            ผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า        …………เดือน......................ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…...………วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

 

                **๑๐.  การจ่ายเงินล่วงหน้า

                            ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ..….ของราคาสิ่งของที่เสนอขาย
แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔(๓) หรือหนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน    ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้              ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น

 

              ๑๑.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

                         **๑๑.   เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปีเงินกู้จาก…….........…..    และเงินช่วยเหลือจาก………………………..

                                         การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจำปี
เงินกู้จาก
…………………….……….และเงินช่วยเหลือจาก………………….……………..แล้วเท่านั้น

                            ๑๑.๒   เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือ
ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้
บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑)    แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี          ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม () หรือ () ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                            ๑๑.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                            ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็น ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

…………………….……***…………………………

……………………..….(วัน เดือน ปี)………………………

 

 

 

 

หมายเหตุ       *  คำว่า กรมอาจเลือกใช้คำอื่นเช่น จังหวัด” “สำนักงานได้ตามความเหมาะสม และให้ใช้คำดังกล่าว                       ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

                       **    ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ดำเนินการประกวดราคาเลือกใช้ตามความจำเป็น

                     *** ให้ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือส่วนราชการที่ดำเนินการประกวดราคา พร้อมประทับตราชื่อส่วนราชการ                      โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อกำกับตรา

บทนิยาม

 

                          “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม   เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน

                         การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑.)       มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร    หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรม
ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

(๒.)       มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วน                  ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด   หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด                อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

                         คำว่า  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้หมายความว่า   ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น     หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓.)       มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  () และ () โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด   อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน
() () หรือ () ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน  หรือการถือหุ้น           ของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน   หรือบริษัทจำกัด   หรือบริษัทมหาชนจำกัด  แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
ที่เกี่ยวข้อง  ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม
()  () หรือ ()   แล้วแต่กรณี

                          “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือ   หลายรายกระทำการอย่างใดๆ  อันเป็นการขัดขวาง   หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา          อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม  ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้      เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน   หรือประโยชน์อื่นใด  หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระทำการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับกรม หรือ     เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรม  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ 

 

q ๑.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

m (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จำนวน………………….แผ่น

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จำนวน………….แผ่น

ผู้มีอำนาจควบคุม  (ถ้ามี)   จำนวน………….แผ่น

m (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จำนวน………….แผ่น

สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ   จำนวน………….. แผ่น

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จำนวน………….แผ่น

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จำนวน…………..แผ่น

ผู้มีอำนาจควบคุม  (ถ้ามี)  จำนวน………….แผ่น

q ๒.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล

m (ก)   บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  จำนวน…………..แผ่น

m (ข)   คณะบุคคล

สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จำนวน………….แผ่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จำนวน………….แผ่น

q ๓.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

               สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จำนวน………….แผ่น

m (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

-            บุคคลสัญชาติไทย

              สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน………….แผ่น

-            บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย

              สำเนาหนังสือเดินทาง  จำนวน………….แผ่น

m (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

-            ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

              สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จำนวน…………แผ่น

              บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จำนวน…………แผ่น

              ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน…………แผ่น

 

 

 

-            บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

             สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จำนวน…………แผ่น

             สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จำนวน……………แผ่น

             บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จำนวน…………แผ่น

             บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จำนวน………….แผ่น

             ผู้มีอำนาจควบคุม  (ถ้ามี)  จำนวน…………แผ่น

q ๔.   อื่นๆ  (ถ้ามี)

m       …………………………………………………………………………………….………

m       …………………………………………………………………………………….………

m       …………………………………………………………………………………………….

m       …………………………………………………………………………………………….

m       ………………………………………………………………………………………….…

 

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการประกวดราคาซื้อถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ

 

 

 

                                                                                ลงชื่อ……………………………………ผู้เสนอราคา

                                                                (……………………………………)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 

 

m  ๑.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ............................. แผ่น

m  ๒.  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจ  ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  จำนวน…………..แผ่น

m  ๓.  หลักประกันซอง  จำนวน………….แผ่น

m  ๔.  อื่นๆ (ถ้ามี)

m  …………………………………………………………………………………..………….………

m  …………………………………………………………………………………..………….………

m  …………………………………………………………………………………..………….………

m  …………………………………………………………………………………..………….………

m  …………………………………………………………………………………..………….………

 

 

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการประกวดราคาซื้อถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ

 

 

 

 

 

                                                                                ลงชื่อ……………………………………ผู้เสนอราคา

                                                                (……………………………………)

 

               

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

               

 

 

 

 

เอกสารแนบ