<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > อื่น ๆ > อื่น ๆ > หนังสือเวียนสำเนา

 

แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า
1. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อของหน่วยงานที่ประกาศเชิญชวน 2
2. การบันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร 
2.1 กรณีผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4
2.2 การเตรียมข้อมูลสำหรับการบันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร 5
3. การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง
3.1 กรณีที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว และคณะกรรมการประกวดราคาได้ทำการ 5
ต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น และเป็นผลให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ 
3.2 กรณีโครงการไทยเข้มแข็ง ยกเว้นไม่ต้องนำร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา 6ประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์
3.3 กรณีโครงการไทยเข้มแข็ง หากมีการอุทธรณ์ ให้สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้  9
โดยไม่ต้องระงับการดำเนินการ
4. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 10
5. กรณีมีการกำหนดให้ยื่นซองประกวดราคาแบบ 2 ซอง 12
6. กรณีข้อมูลรหัสต่าง ๆ ไม่มีข้อมูลที่ต้องการ / ข้อมูลไม่ถูกต้อง 14
7. การพิมพ์ตัวอย่างเอกสาร / ประกาศต่าง ๆ 14
8. การตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Internet Explorer 
8.1  การตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สูงกว่า Internet Explorer Version  6.0  16
 (IE 6) หรือไม่
8.2 วิธี Setup Configuration IE 8 17
 9.  แบบขอรับ/ซื้อเอกสาร    21

 
1. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อของหน่วยงานที่ประกาศเชิญชวน
ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารสอบ/ประกวดราคา/ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ลูกบอลที่ 1) ระบบจะแสดงชื่อประกาศให้อัตโนมัติ โดยนำมาจากชื่อสำนักงาน แต่สามารถแก้ไขชื่อประกาศได้โดยดำเนินการแก้ไขดังนี้
1.1 เมื่อเข้าสู่ระบบ โดยกรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน จะเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก ให้เลือกเมนู “จัดทำโครงการ”  และเลือกเมนู “สร้างโครงการ / รายการโครงการ” ดังรูปที่ 1
 
รูปที่ 1 เมนูสำหรับเข้าสู่หน้าจอหลัก

1.2 จะเข้าสู่หน้าจอข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้คลิกที่รูปเครื่องหมาย  ที่ช่องขั้นตอนการทำงาน ดังรูปที่ 2
 
รูปที่ 2 การเข้าสู่ขั้นตอนการทำงาน
1.3 ระบบจะแสดงหน้าจอขั้นตอนการทำงาน ให้คลิกที่ขั้นตอนจัดทำเอกสาร (ลูกบอลที่ 1) ดังรูปที่ 3
 
รูปที่ 3 การเข้าสู่ขั้นตอนจัดทำเอกสารประกวดราคา (ลูกบอลที่ 1)

1.4 จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร ซึ่งระบบจะแสดงชื่อประกาศให้อัตโนมัติ โดยนำมาจากชื่อสำนักงาน ดังรูปที่ 4 แต่หากต้องการแก้ไขชื่อประกาศ ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ายพัสดุและจัดหา กรมบัญชีกลาง ต้องการจัดทำประกาศราคาจ้างเหมาพิมพ์หนังสือวารสาร โดยเป็นประกาศของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น ให้แก้ไขชื่อในช่อง “ตามประกาศ” ดังรูปที่ 5

 
รูปที่ 4 ระบบจะแสดงชื่อประกาศให้อัตโนมัติ

 
รูปที่ 5 สามารถแก้ไขชื่อประกาศได้ที่ช่อง “ตามประกาศ”

2. การบันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร
2.1 กรณีผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ในขั้นตอนการบันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร (วิธีสอบราคา/ประกวดราคา จะอยู่ลูกบอลที่ 2 ส่วนวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ลูกบอลที่ 5) ระบบบังคับให้กรอกข้อมูล
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้น หากผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารเฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม มาขอรับ/ซื้อเอกสาร และไม่มีเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร ให้ใช้เลข 9999999000 – 9999999100 บันทึกในระบบไปก่อนจนกว่าจะสามารถพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนนี้กับกรมสรรพากรแล้วเสร็จ โดยเมื่อกดปุ่มแว่นขยาย         ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลส่วนอื่นต่อไปได้ ดังรูปที่ 6
 
รูปที่ 6 การบันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 
2.2  การเตรียมข้อมูลสำหรับการบันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร
ในขั้นตอนการบันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร (วิธีสอบราคา/ประกวดราคา จะอยู่
ลูกบอลที่ 2 ส่วนวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ลูกบอลที่ 5) ต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ
ของผู้ประกอบการ ดังนี้
2.2.1 กรณีผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐแล้ว จะกรอกเฉพาะข้อมูล
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเมื่อกดปุ่มแว่นขยาย         จะแสดงข้อมูลของผู้ประกอบการรายนั้นให้
โดยอัตโนมัติ
2.2.2 กรณีผู้ประกอบการยังไม่ได้ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ จะต้องกรอกข้อมูลตามระบบทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานสามารถนำแบบขอรับ/ซื้อเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ให้เป็นตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารกรอกข้อมูลเพื่อนำไปบันทึกในระบบ e-GP ต่อไป รายละเอียดของแบบขอรับ/ซื้อเอกสารตามเอกสารแนบท้ายนี้ (ข้อ 8) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบขอรับ/ซื้อเอกสารดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

3. การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง
3.1 กรณีที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว และคณะกรรมการประกวดราคาได้ทำการต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น และเป็นผลให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 กำหนดให้ขยายระยะเวลาการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 182 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552) ซึ่งได้
ผ่อนผันให้ในการดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายเดียว ตามระเบียบฯ ข้อ 9 (4) หรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
ตามระเบียบฯ ข้อ 10 (1) โดยปกติให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานยกเลิก แต่ถ้าคณะกรรมการประกวดราคา
ตามโครงการเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา ก็ให้คณะกรรมการฯ ต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นแล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณา
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จะกระทบกับการดำเนินการในระบบ e-GP ในขั้นตอนการนัดหมายเสนอราคา (ลูกบอลที่ 10) ขั้นตอนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ทราบ (ลูกบอลที่ 11) และขั้นตอนการบันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ลูกบอลที่ 12) ดังนั้น เมื่อเจรจาต่อรองแล้ว และเป็นผลให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งข้อมูลตามแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว มาที่กรมบัญชีกลาง เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ บันทึกข้อมูลขึ้นระบบ เพื่อให้สามารถดำเนินการในขั้นตอนการบันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ลูกบอลที่ 12) ต่อไปได้ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งฯ ดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และส่งมาที่เบอร์โทรสาร 02-271-1049 หรือ e-mail : opm@cgd.go.th

3.2 กรณีโครงการไทยเข้มแข็ง ยกเว้นไม่ต้องนำร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ได้เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการเข้มแข็ง 2555 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/13543 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552)
ระบบ e-GP ได้ถูกออกแบบให้รองรับโครงการไทยเข้มแข็ง กรณีไม่นำร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาประกาศทางเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการนอกเหนือจากกรณีปกติ ดังนี้
3.2.1 ขั้นตอนการสร้างโครงการ เลือกประเภทโครงการเป็น “ไทยเข็มแข็ง” ดังรูปที่ 7
 
รูปที่ 7 การเลือกประเภทโครงการ กรณีโครงการไทยเข้มแข็ง


 
3.2.2 ขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR และร่างเอกสาร (ลูกบอลที่ 1)
(1) กรณีไม่ประกาศร่าง TOR ขึ้นเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุกรอกข้อมูลและเสนอหัวหน้าฯ อนุมัติ ตามที่ระบบกำหนด และเมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการถึงขั้นตอนการอนุมัติร่างเอกสารประกวดราคาและร่าง TOR ให้คลิก “อนุมัติ” เอกสาร โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล “วันที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ” “วันที่จะประกาศขึ้นเว็บไซต์” และ “จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์” ดังรูปที่ 8 เมื่อกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะแสดงปุ่ม “ไปขั้นตอนที่ 4” เมื่อกดปุ่มดังกล่าวจะแสดงขั้นตอนการสร้างไฟล์เอกสารและประกาศขึ้นเว็บไซต์ ซึ่งระบบจะตั้งค่าเป็น “ไม่ประกาศขึ้นเว็บไซต์” ให้โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 9
 
รูปที่ 8 กรณีไม่ต้องการประกาศขึ้นเว็บไซต์ ไม่ต้องกรอกข้อมูล 3 ช่อง

 
รูปที่ 9 ระบบแสดงปุ่ม “ไม่ประกาศขึ้นเว็บไซต์” ให้อัตโนมัติ
(2) กรณีประกาศร่าง TOR ขึ้นเว็บไซต์ ในขั้นตอนที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุต้องอนุมัติร่างเอกสารประกวดราคาและร่าง TOR ให้กรอกข้อมูล “วันที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ” “วันที่จะประกาศขึ้นเว็บไซต์” และ “จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์” ดังรูปที่ 10 เมื่อกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะแสดงปุ่ม “ไปขั้นตอนที่ 4” เมื่อกดปุ่มดังกล่าวจะแสดงขั้นตอนการสร้างไฟล์เอกสารและประกาศขึ้นเว็บไซต์ ซึ่งระบบจะตั้งค่าเป็น “ประกาศขึ้นเว็บไซต์” ให้โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 11
 
รูปที่ 10 กรณีต้องการประกาศขึ้นเว็บไซต์ ต้องกรอกข้อมูล 3 ช่อง

 
รูปที่ 11 ระบบแสดงปุ่ม “ประกาศขึ้นเว็บไซต์” ให้อัตโนมัติ
3.3 กรณีโครงการไทยเข้มแข็ง หากมีการอุทธรณ์ ให้สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ โดยไม่ต้องระงับการดำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งยังเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ทั้ง 2 ขั้นตอน คือ การอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา โดยหน่วยงานที่จัดหาพัสดุและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ยังคงต้องพิจารณาข้ออุทธรณ์ดังกล่าว เพียงแต่ให้หน่วยงานสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ โดยไม่ต้องระงับการดำเนินการ (มติ ครม. เกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/13543) ดังนั้น การดำเนินการตามขั้นตอนการรับเรื่องและแจ้งผลอุทธรณ์ (ลูกบอลที่ 9 ) ในระบบ e-GP ให้กดปุ่ม “ดำเนินการต่อไป” ดังรูปที่ 12 และ 13
 
รูปที่ 12 ขั้นตอนการรับเรื่องและแจ้งผลอุทธรณ์ (ลูกบอลที่ 9)

 
รูปที่ 13 การดำเนินการในขั้นตอนการรับเรื่องและแจ้งผลอุทธรณ์

4. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากระบบ e-GP ได้ออกแบบขั้นตอนการดำเนินการตามวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยอ้างอิงจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ดังนั้น ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งมีบางขั้นตอนที่ดำเนินการแตกต่างกัน แต่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ e-GP ได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ลำดับที่ ขั้นตอนตามระบบ e-GP การดำเนินการของ อปท.
1 สร้างโครงการ เพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ และเลือกประเภทโครงการ ”e-Auction ที่ไม่ต้องประกาศร่าง TOR”
2 ร่าง TOR (ลูกบอลที่ 1) กรอกข้อมูลร่างเอกสารประกวดราคา และข้อมูลร่าง TOR แต่ไม่ต้องประกาศขึ้นเว็บไซต์
3 ปรับปรุงร่าง TOR (ลูกบอลที่ 2) กดปุ่ม "ดำเนินการขั้นตอนต่อไป"
4 คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง (ลูกบอลที่ 3) กรอกข้อมูลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง ส่วนข้อมูลสถานที่เสนอราคา ให้เลือก "ตามประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ.2548"


ลำดับที่ ขั้นตอนตามระบบ e-GP การดำเนินการของ อปท.
5 จัดทำเอกสาร (ลูกบอลที่ 4) กรอกข้อมูลตามระบบ ซึ่งหลักเกณฑ์การกำหนดเงื่อนไขเวลาของประกาศฯ 48 จะแตกต่างกับระเบียบฯ 49 แต่สามารถกรอกวันที่ในระบบได้
6 บันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร (ลูกบอลที่ 5) กรอกข้อมูลตามระบบ
7 บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
(ลูกบอลที่ 6) กรอกข้อมูลตามระบบ
8 บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา (ลูกบอลที่ 7) กรอกข้อมูลตามระบบ
9 แจ้งผลการพิจารณา (ลูกบอลที่ 8) กรอกข้อมูลตามระบบ ซึ่งรวมถึงแบบ บก 004-1 (แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น) สำหรับแบบ บก 004-1 สามารถนำไปใช้ในการแจ้งผลให้ผู้ประสงค์เสนอราคาทุกรายทราบได้ ส่วนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ประกาศในระบบเก่า โดยเข้าที่เมนู “จัดทำโครงการ” และเลือก “จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา (ระบบงานเดิม)”
10 รับเรื่องและแจ้งผลการอุทธรณ์ (ลูกบอลที่ 9) กดปุ่ม "ดำเนินการขั้นตอนต่อไป"
11 นัดหมายเสนอราคา (ลูกบอลที่ 10) กรอกข้อมูลตามระบบ ซึ่งรวมถึงแบบ บก 005 (แบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา) สำหรับแบบ บก 005 สามารถนำไปใช้ในการแจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคาได้
12 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ตลาดกลาง (ลูกบอลที่ 11) กรอกข้อมูลตามระบบ ซึ่งรวมถึงแบบ บก 021 (แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ส่วนข้อมูลบางอย่างไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ 48 เช่น วิธีการ
e-Auction ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ เป็นต้น
ให้ประสานงานกับตลาดกลางโดยตรง

 

ลำดับที่ ขั้นตอนตามระบบ e-GP การดำเนินการของ อปท.
13 บันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(ลูกบอลที่ 12) กรอกข้อมูลตามระบบ ซึ่งรวมถึงแบบ บก 010 (แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา) สำหรับแบบ บก 010 สามารถนำไปใช้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบต่อไปได้
14 รับเรื่องและแจ้งผลอุทธรณ์โดย กวพ.อ.
(ลูกบอลที่ 13) ระบบจะดำเนินการข้ามขั้นตอนนี้อัตโนมัติ
15 จัดทำประกาศสาระสำคัญในสัญญา
(ลูกบอลที่ 14) กรอกข้อมูลตามระบบ

5. กรณีมีการกำหนดให้ยื่นซองประกวดราคาแบบ 2 ซอง
การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 54 – 56 โดยกำหนดให้ยื่นซองประกวดราคาโดยแยกเป็น
(1) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ
(2) ข้อเสนอด้านราคา
(3) ซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี)
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นของผู้เสนอราคาทุกราย และเปิดซองราคาเฉพาะรายที่ผ่านการพิจารณา สำหรับรายที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคา และซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี) โดยไม่เปิดซอง
สำหรับในระบบ e-GP จะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการบันทึกรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ (ลูกบอลที่ 4) การบันทึกราคาผู้เสนอราคา (ลูกบอลที่ 5) และการบันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา (ลูกบอลที่ 6)
ซึ่งขั้นตอนการทำงานจะแตกต่างจากที่ระเบียบกำหนด ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ ให้ดำเนินการ ดังนี้
5.1 เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำมากรอกในระบบตามขั้นตอนที่กำหนด
5.2 ส่วนในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ซึ่งจะต้องส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคา และซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี) โดยไม่เปิดซอง ให้กรอกราคาที่เสนอในขั้นตอนการบันทึกราคาผู้เสนอราคา (ลูกบอลที่ 5) เป็นจำนวน “0” บาท และดำเนินการตามขั้นตอนการบันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา (ลูกบอลที่ 6) ต่อไป
 
รูปที่ 14 ขั้นตอนการบันทึกราคาผู้เสนอราคา (ลูกบอลที่ 5)

 
รูปที่ 15 การบันทึกราคาผู้เสนอราคา

6.  กรณีข้อมูลรหัสต่าง ๆ ไม่มีข้อมูลที่ต้องการ / ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ระบบ e-GP ได้สร้างข้อมูลรหัสต่าง ๆ ไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูล และเพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นมาตรฐาน อาทิเช่น รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยนับ เป็นต้น ดังนั้น หากพบว่าข้อมูลรหัสใดไม่มีข้อมูลที่ต้องการ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กรอกแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีปรับปรุง / เพิ่มเติมข้อมูลรหัสต่าง ๆ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และส่งมาที่เบอร์โทรสาร 02-271-1049 หรือ e-mail : opm@cgd.go.th
7. การพิมพ์ตัวอย่างเอกสาร / ประกาศต่าง ๆ
การพิมพ์ตัวอย่างเอกสารหรือประกาศต่าง ๆ ระบบได้ทำการตั้งค่าหน้ากระดาษไว้ให้อัตโนมัติ โดยหัวกระดาษจะแสดงประเภทและหน้าเอกสาร ส่วนท้ายกระดาษแสดง address และวันที่พิมพ์เอกสาร ดังรูปที่ 16 ซึ่งหากต้องการพิมพ์เอกสารโดยไม่ให้แสดงหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ต้องไปลบค่าที่ตั้งไว้ออก โดยไปคลิกที่เมนู File / Page Setup ดังรูปที่ 17 ซึ่งจะแสดงค่าในช่อง Header and Footer ดังรูปที่ 18 ให้ทำการลบค่าดังกล่าวออก จึงจะสามารถพิมพ์ตัวอย่างเอกสารหรือประกาศต่าง ๆ ได้โดยไม่มีข้อความ
ที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 
รูปที่ 16 หน้าจอตัวอย่างประกาศซึ่งแสดงข้อความที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 
 
รูปที่ 17 การเข้าเมนูสำหรับตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 
รูปที่ 18 การตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 
8. การตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Internet Explorer
8.1 การตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สูงกว่า Internet Explorer Version  6.0 (IE 6) หรือไม่ โดยดำเนินการดังนี้
 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น  Internet Explorer Version ใด โดยคลิกที่  
ระบบจะแสดงหน้าจอหลักที่กำหนดไว้ ดังรูปที่ 19 คลิกที่ Help จากนั้น เลือกคลิก About Internet Explorer   ระบบจะแจ้งว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็น Internet Explorer Version 6.0 แสดงดังรูปที่ 20
 
รูปที่ 19 การตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Internet Explorer

 
รูปที่ 20 แสดงเวอร์ชั่นของ Internet Explorer
    
  กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สูงกว่า IE6 กล่าวคือ เป็น Internet Explorer Version 7.0 (IE 7) ขึ้นไป ให้แก้ปัญหาโดยการไปที่ Tool Bar คลิกที่ Tool            Internet options Security                                                Custom Level    Script ActiveX controls marked safe for scripting ให้แก้ไขตัวเลือกให้เป็น ดังนี้    
 Disable 
 Enable
 Prompt         
 กรณีดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วยังไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ ให้ทดลองเปลี่ยนไปใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของสำนักงาน หากยังไม่ได้ผล ให้แจ้งไปยัง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
8.2  วิธี Setup Configuration IE 8
กรณีตรวจสอบแล้วว่าเป็น  Internet Explorer Version 8 ให้ทำการ Setup Configuration ก่อนการใช้งานระบบ e-GP ดังนี้
(1) เมื่อเข้า IE 8 ให้คลิกรายการที่ เมนูบาร์ โดยเลือก Tool -> Compatibility View Settings
 
รูปที่ 21 การ Setup Configuration
 
(2) ตัว Browse จะ Popup ข้อมูล Compatibility View Settings
 

• จากนั้นที่ช่องรายการ "Add this website : ให้ระบุ Website ซึ่งในที่นี้คือ gprocurement.go.th
• จากนั้นกดปุ่ม Add

(3) ผลที่ได้คือ ชื่อ Website ที่ Add จะปรากฏอยู่ที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 

• จากนั้นกดปุ่ม Close
• วิธีการที่กล่าวมานั้น จะมีผลต่อ Website คือ ทุกครั้งที่เข้า Website ดังกล่าว IE 8 จะถือว่า รองรับการทำงานกับระบบงานที่ซึ่งสามารถทำงานบน IE Version ก่อนหน้านี้ (IE 6, IE 7)
 
(4) Browse IE 8 จะทำการ Refresh จอภาพใหม่อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ จะปรากฏ ปุ่มรูปภาพ (คล้าย ๆ) กระดาษขาด อยู่ข้าง ๆ กรอบชื่อ URL
 

• จากนั้นทำงานตามปกติ

(5) กรณีที่ต้องการตรวจสอบค่าที่ Setup Compatibility View Settings ว่ามีการ Set หรือไม่ นั้น สามารถทำได้โดยจากเมนูบาร์ให้เลือก Tool
 

• ที่บรรทัด Compatibility View จะมีเครื่องหมายถูก ปรากฏ นั่นแสดงว่า IE 8 ของเครื่องดังกล่าว สามารถทำงานระบบงานกับ Browse IE ที่ สามารถทำงานบน IE Version ก่อนหน้านี้ (IE 6, IE 7)
• ถ้าหากผู้ใช้คลิกเครื่องหมายถูก ออก นั่นแสดงว่า ผู้ใช้ไม่ต้องการให้ IE 8 รองรับการทำงานกับ Browse IE ที่ สามารถทำงานบน IE Version ก่อนหน้านี้ (IE 6, IE 7)
• นอกจากนี้ ถ้าหากผู้ใช้ไม่ได้มาคลิกที่ Tool เพื่อดู Compatibility View ผู้ใช้สามารถคลิกที่ปุ่มรูปภาพ (คล้าย ๆ) กระดาษขาด ที่หน้า Browse ให้ Inactive ก็ได้ ซึ่งจะมีความหมายเดียวกับการเอาเครื่องหมายถูก ออก
• แต่เมื่อมีการเข้า Website ใหม่อีกครั้ง ตัว IE 8 ก็ยังคงมีเครื่องหมายถูก ปรากฏอยู่ที่ Compatibility View
(6)  หากผู้ใช้ ไม่ต้องการให้ IE 8 รองรับการทำงาน สามารถทำงานโดยจากเมนูเลือก Tool -> Compatibility View Settings
 

• ให้คลิกที่ชื่อ Website ที่ต้องการเอาเครื่องหมายถูก ออก เมื่อคลิกเลือกแล้ว ปุ่ม Remove จะ Active
• .ให้กดปุ่ม Remove จากนั้นกดปุ่ม Close
• ดังนั้น ทุกครั้งที่เข้า Website ดังกล่าวก็จะไม่มีเครื่องหมายถูก ปรากฏอยู่ที่ Compatibility View รวมถึง ปุ่มรูปภาพ (คล้าย ๆ) กระดาษขาด ที่อยู่ข้าง ชื่อ Website ด้วย
 
 

เอกสารแนบ