<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > อื่น ๆ > อื่น ๆ > คำสั่ง/ประกาศสำเนา

 

ด่วนที่สุด
ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗                                                          สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน      
                                                                                                                ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
                                                                                                        
๑๙  มีนาคม  ๒๕๔๖
  
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 
   ๒๕๔๖
เรียน กระทรวง ทบวง กรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
       จ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมคำอธิบาย
๓. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมคำอธิบาย

ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓)
(ง) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฏีกาเล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๖ ก ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๔๖  เป็นต้นไป ซึ่งหน่วยรับตรวจต้องถือปฏิบัติตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)  จารุวรรณ  เมณฑกา
          (นางจารุวรรณ  เมณฑกา)
           ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๕๘๑๒ - ๓
โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๘๑๐
E-mail Address Legal@ag.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.  ๒๕๔๖
…………………………………….

  เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ง) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกประกาศเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นมาตรการและให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖”
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  ข้อ ๓  ในประกาศนี้
  “หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า หน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔ เฉพาะหน่วยงานดังต่อไปนี้
(๑) กรม  และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม  ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง
(๒) ส่วนราชการประจำจังหวัดและส่วนราชการตาม (๑) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ใน
ภูมิภาค
(๓) กรุงเทพมหานคร
(๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา
(๕) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๖) หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(๗) องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
(๘) หน่วยงานในกำกับของรัฐ
(๙) หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้ตรวจสอบ
  “ผู้รับตรวจ”  หมายความว่า  ผู้รับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔
  ข้อ ๔  ให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) หน่วยรับตรวจตามข้อ ๓ (๑)(๓)(๕)(๖)(๗)(๘) และ (๙) สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคา
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒)  หน่วยรับตรวจตามข้อ ๓ (๒) และ (๔) สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  ข้อ ๕  ให้ผู้รับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม  ของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้งแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้ให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จและส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
  ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ทำตามวรรคแรก  ให้ผู้รับตรวจจัดส่งสำเนาแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วกรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว
  สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ให้ผู้รับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศนี้และจัดส่งสำเนาแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณีจำนวน ๑ ชุด ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ข้อ ๖  ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส
  ข้อ ๗  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังที่ออกตามความในกฎหมาย ตามมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
  ข้อ ๘  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ประกาศนี้
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖
(ลงชื่อ)  ปัญญา  ตันติยวรงค์
   (นายปัญญา  ตันติยวรงค์)
        ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม ๑๒๐  ตอนที่ ๑๖ ก
ลงวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖

 

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ..............................................................................

หน่วยงาน...........................................กรม/จังหวัด..................................................กระทรวง..................................................

 

 

 

 

 

ลำดับที่

 

 

 

 

 

แผนงาน

หมวดค่าภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลักษณะงาน

(/)

วิธีการ

(/)

ออกแบบหรือ

กำหนดคูณ

ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนปฏิบัติการ

แผนกการจ่ายเงิน

 

 

 

หมายเหตุ

 

งาน/โครงการ

 

รายการ

 

จำนวน

(หน่วยนับ)

งานต่อ

เนื่องที่

ผูกพัน

งบประมาณ

ปีต่อไป

งานที่เสร็จ

ภาย

ใน

ปี....

 

จัด

 

ซื้อ

 

จัด

 

จ้าง

 

สอบ

 

ราคา

 

ประ

กวด

ราคา

 

 

มี

(/)

 

 

ไม่มี

(/)

ประกาศสอบ

ราคา/ประกวดราคา

(เดือน/ปี)

 

คาดว่าจะลงนามในสัญญา

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะมีการส่งมอบปี....

 (เดือน/ปี)

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี(เดือน/ปี)

เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ

(ล้านบาท)

 

(๑)

 

(๒)

 

(๓)

 

(๔)

 

(๕)

 

(๕)

 

(๖)

 

(๖)

 

(๖)

 

 

(๖)

 

(๗)

 

(๗)

 

(๘)

 

 

(๙)

 

(๑๐)

 

(๑๑)

 

 

(๑๒)

 

(๑๓)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายมือชื่อ...............................ผู้จัดทำ                                                                                                  ลายมือชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบ

                                ชื่อ (............................................)                                                                ชื่อ (...................................................)

                                ตำแหน่ง......................................                                                                                                  ตำแหน่ง.............................................

คำอธิบายวิธีการกรอก
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง


ช่องที่ (๑) ให้เรียงลำดับตามความสำคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน / โครงการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี…….
ช่องที่ (๒) ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน / โครงการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี............ หรือตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ช่องที่ (๓) ให้ระบุรายละเอียดต่างๆตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...........หรือตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติ
ช่องที่ (๔)  ให้ระบุจำนวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น
ช่องที่ (๕)  ให้ระบุวิธีการจัดหาเช่น สอบราคา หรือประกวดราคา หรือวิธีพิเศษ หรือวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
ช่องที่ (๖) (๗) และ(๘) ให้ระบุ วัน เดือน และปี พ.ศ. ที่ดำเนินการจริง  
ช่องที่ (๙) และ (๑๐) ให้ระบุจำนวนเงินที่ได้มีการเบิก – จ่ายจริงเป็นตัวเลขโดยมีจุดทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
ช่องที่ (๑๑) และ (๑๒) ให้ทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ต้องการ ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามแผนให้จัดทำรายละเอียดประกอบเกี่ยวกับสาเหตุต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน ผลกระทบ และวิธีการแก้ไข ฯลฯ
ช่องที่ (๑๓)  ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม หรือใน
กรณีมีข้อมูลที่แตกต่างหรือมิได้กำหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้จัดทำ  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้ดำเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ.......................................................................................

                           หน่วยงาน................................................กรม/จังหวัด......................................กระทรวง..........................................................................

 

 

ลำดับ

ที่

แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ผลการดำเนินการ

การเบิก - จ่าย

 

เป็น

ไปตาม

แผน(P)

 

 

ไม่เป็น

ไปตาม

แผน(P)

หมายเหตุ

 

งาน/

โครงการ

รายการ

 

จำนวน

(หน่วยนับ)

 

จัดหาโดย

ใช้วิธี

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

(วัน/เดือน/ปี)

 

ลงนามใน

สัญญา

(วัน/เดือน/)

 

การส่งมอบ

(วัน/เดือน/ปี)

 

เงินงบประมาณ

(ล้านบาท)

เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ

(ล้านบาท)

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

(๙)

(๑๐)

(๑๑)

 

 

 

 

(๑๒)

(๑๓)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายมือชื่อ....................................ผู้ตรวจสอบ                                                                                                     ลายมือชื่อ.............................................ผู้รับผิดชอบ

                ชื่อ (...............................................)                                                                                                                       ชื่อ (........................................................)

                ตำแหน่ง.........................................                                                                                                                       ตำแหน่ง.................................................

 

คำอธิบายวิธีการกรอก
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง


ช่องที่ (๑) ให้เรียงลำดับตามความสำคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน / โครงการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี…….
ช่องที่ (๒) ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน / โครงการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี............ หรือตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ช่องที่ (๓) ให้ระบุรายละเอียดต่างๆตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...........หรือตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติ
ช่องที่ (๔)  ให้ระบุจำนวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น
ช่องที่ (๕)  ให้ระบุวิธีการจัดหาเช่น สอบราคา หรือประกวดราคา หรือวิธีพิเศษ หรือวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
ช่องที่ (๖) (๗) และ(๘) ให้ระบุ วัน เดือน และปี พ.ศ. ที่ดำเนินการจริง  
ช่องที่ (๙) และ (๑๐) ให้ระบุจำนวนเงินที่ได้มีการเบิก – จ่ายจริงเป็นตัวเลขโดยมีจุดทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
ช่องที่ (๑๑) และ (๑๒) ให้ทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ต้องการ ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามแผนให้จัดทำรายละเอียดประกอบเกี่ยวกับสาเหตุต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน ผลกระทบ และวิธีการแก้ไข ฯลฯ
ช่องที่ (๑๓)  ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม หรือใน
กรณีมีข้อมูลที่แตกต่างหรือมิได้กำหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ตรวจสอบ  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้ดำเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖

 

เอกสารแนบ