<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทยกเลิก) (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > สิทธิพิเศษ > ยกเลิก > อื่นๆสำเนา

 

รายชื่อสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ยกเลิก แล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)
         
ลำดับที่ ประเภทสินค้าและบริการ หน่วยงาน สิทธิและเงื่อนไข มติ คณะรัฐมนตรี หรือ คำสั่ง มติ ครม. ที่ยกเลิกแล้ว
นายกรัฐมนตรีที่เคยให้สิทธิพิเศษไว้
  ประเภทบังคับ        
1 ด้านอุตสาหกรรม บริษัท บางจากปิโตรเลียม  ได้รับสิทธิพิเศษในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ มติ ครม เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 45(ตามหนังสือ ยกเลิกตามมติ ครม. เมื่อวันที่  13 พ.ย. 51
    จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
       เช่นเดียวกับ บริษัท ปตท.ฯ ที่  นร 0504/ 15669 ลว 26 พ.ย. 45) ที่ นร 0506/ว (ล) 18333 ลว 18 ธ.ค. 51
           
2 ด้านผลิตภัณฑ์กระดาษ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม 1. ให้ซื้อจากบริษัทเพียงแห่งเดียว โดยวิธีกรณีพิเศษ มติ ครม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 30 (ตามหนังสือ ยกเลิกตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 50
    กระดาษบางปะอิน จำกัด 2. ส่วนราชการจะจัดพิมพ์เอกสารฯ ต้องกำหนดเงื่อนไข สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   (แจ้งตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการ
      ให้ผู้รับจ้างใช้กระดาษที่ผลิตจากบริษัทฯ แต่เพียง ที่ นร 0202/ว 70 ลว 5 ต.ค. 30) คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 84
      แห่งเดียว   ลว 4 มิ.ย. 50)
      3. เขตจังหวัดที่ไม่มีการจำหน่าย หรือมีแต่ไม่สามารถ    
      จัดส่งให้ได้ภายในเวลากำหนดให้ซื้อผลิตภัณฑ์กระดาษ    
      ไทยที่ผลิตจากที่อื่นได้ กรณีนี้จัดซื้อโดยปฏิบัติตาม    
      ระเบียบพัสดุปกติ (แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการ    
      คลัง ที่ กค 0518.4/ว 72 ลว 31 ก.ค. 45 เรื่องบัญชีราคา    
      กระดาษ    
      4. บริษัทจะต้องไม่จำหน่ายเกินกว่าราคามาตรฐาน    
      ที่กระทรวงการคลังกำหนด    
      5. ถ้าจำเป็นต้องใช้กระดาษต่างประเทศ และบริษัท    
      ไม่สามารถผลิตได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ พิจารณา    
      อนุมัติได้ตามความจำเป็น    
           
      6. ถ้าส่วนราชการปฏิบัติไม่ได้ให้ขอทำความตกลงกับ    
      กระทรวงการคลัง โดยมีความเห็นของคณะกรรมการ    
      พิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ    
      ประกอบการพิจารณา    
      7. สำหรับหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ    
      บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย    
      บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ     
      หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะของตนเองให้     
      กระทรวงมหาดไทย หรือส่วนราชการเจ้าสังกัดสั่งการ     
      เป็นการภายในให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน    
           
  ประเภทไม่บังคับ        
1 ด้านการขนส่งทางเรือ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล  1. ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดประสงค์จะจ้าง 1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 23 (ตาม ยกเลิกตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 51
    จำกัด บริการขนส่งสินค้าเข้าและออกทางเรือ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
      2. ให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องสอบราคาหรือประกวด ด่วนที่สุด ที่ สร 0203/ว 13 ลว 1 ก.พ. 23) ที่ นร 0505/2226 ลว 25 ม.ค. 51
      ราคา 2. มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 25 (ตาม  
      3. กรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจประสงค์จะจ้าง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
      บริการขนส่งสินค้าเข้าและออกทางเรือของเอกชน โดย ที่ สร 0203/ว 60  ลว 2 เม.ย. 25)  
      วิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ให้แจ้งบริษัท ไทย    
      เดินเรือทะเลฯ เพื่อเข้าร่วมในการยื่นซองสอบราคาหรือ  
      ประกวดราคาทุกครั้ง    
           ครม. มีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมตามมติ ครม.เมื่อวันที่   
      29 ม.ค. 23 โดยเพิ่มเติมข้อความในข้อ 2 ดังนี้  
           "....สำหรับองค์การ ร.ส.พ. และสายการเดินเรือ    
      ที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือสายการเดินเรือที่รัฐบาลถือหุ้น    
      อยู่ด้วยนั้น ถ้าราคาที่เสนอสูงกว่าราคาของบริษัทเรือ    
      เอกชนไม่เกินร้อยละ 10 ก็ขอให้ส่วนราชการ ฯลฯ    
       เปิดโอกาสให้องค์การ ร.ส.พ. และสายการเดินเรือที่เป็น    
      รัฐวิสาหกิจหรือสายการเดินเรือที่รัฐบาลถือหุ้นอยู่มา    
      เจรจาต่อรองราคาได้    
           ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้สิทธิ 3. เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 42 (ตามหนังสือสำนัก  
      พิเศษแก่ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ต่อไปจนกว่า เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก   
      จะมีการแปรรูปไปเป็นสายการเดินเรือแห่งชาติเสร็จสิ้น ที่ นร 0205/13625 ลว 5 ต.ค. 42)  
           
           
2   องค์การรับส่งสินค้า ให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต้องใช้บริการขนส่ง 1. ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 20 (แจ้ง มีพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การ
    และพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) ของ ร.ส.พ. เท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องใช้บริการ ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ พ.ศ. 2549
      ขนส่งโดยรีบด่วน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ที่ สร 0203/ว 27 ลว 22 ก.พ. 20  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 49
      และ ร.ส.พ. แจ้งว่า ไม่สามารถจะบริการขนส่งให้ได้ 2. ตาม มติ ครม  เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 26 (แจ้ง  
      ตามต้องการก็ให้จ้างที่อื่นได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ค่าบริการของ ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
      รายอื่นต่ำกว่า และ ร.ส.พ. แจ้งว่าไม่อาจลดราคาเท่ากัน ที่ นร 0203/ว 145 ลว 23 ก.ย. 26)  
      ได้ และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการขนส่งโดย 3. ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 27 (แจ้ง  
      รีบด่วน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดให้เสนอผู้มี ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
      อำนาจอนุมัติ โดยไม่ต้องเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ที่ นร 0203/ว 51 ลว 2 เม.ย. 27)  
      หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี    
           
3  เครื่องหนัง องค์การฟอกหนัง  - ให้ซื้อ หรือจ้าง ได้โดยวิธีกรณีพิเศษ โดยไม่ต้อง ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 12  ยกเลิกตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10  
       สอบราคาและประกวดราคา (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  มิ.ย. 51 แจ้งตามนัยหนังสือสำนัก
        ที่ สร 0403/ว 103 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 12) เลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ 
        และมติ ครม เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 13  นร 0505/ว 108 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 51
        (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
        ที่ สร 0403/ว 80 ลว 29 ต.ค. 13)  
           
           
4 แบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์ องค์การแบตเตอรี่   -  หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 46 (ตาม ยกเลิกไปแล้วตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 
  ที่เป็นส่วนประกอบของ กระทรวงกลาโหม ของรัฐประสงค์จะจัดซื้อหรือจ้างผลิตแบตเตอรี่และ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  10 มิ.ย. 51 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขา
  แบตเตอรี่ (มติ ครม เมื่อ   ส่วนประกอบของแบตเตอรี่จากองค์การแบตเตอรี่  นร 0505/ว 290 ลว 9 ธ.ค. 46 ธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 108
  วันที่ 11 ก.ย. 50 ยุบเลิก    ให้สามารถดำเนินการซื้อหรือจ้างได้โดยวิธีกรณี   ลว 12 มิ.ย. 51
  องค์การแบตเตอรี่ มีผล   พิเศษตามระเบียบพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ    
  ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 50        
  และประกาศในราช-        
  กิจจานุกเบกษาแล้ว)        
5 การซ่อมอากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด 1. หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจ้างบริษัท การบินไทยฯ  ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 31 (ตาม ยกเลิกไปแล้วตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18
     (มหาชน) ซ่อมอากาศยาน และหรืออุปกรณ์ให้ดำเนินการจ้าง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ก.ย. 50 แจ้งตามนัยหนังสือสำนักเลขา
      ซ่อมได้โดยวิธีกรณีพิเศษ ที่ นร 0205/ว 165 ลว 31 ต.ค. 31) ธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว 129
      2. กรณีไม่ประสงค์จะดำเนินการตามข้อ 1 จ้างซ่อม   ลว 19 ก.ย. 50
      อากาศยานและหรืออุปกรณ์ในส่วนที่ บ.การบินไทยฯ     
      สามารถดำเนินการได้โดยวิธีประกวดราคาตามระเบียบ    
      พัสดุที่หน่วยงานของตนถือปฎิบัติ ถ้าราคาที่บริษัทฯ     
      เสนอสูงกว่าผู้เสนอราคารายต่ำสุดไม่เกินร้อยละ 5 ให้    
      จ้างบริษัทการบินไทยฯ ทั้งนี้ การดำเนินการประกวด    
      ราคา ให้หน่วยงานตามข้อ 1 กำหนดรายละเอียด    
      รายการตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใช้กับ    
      อากาศยานและหรืออุปกรณ์ที่จะทำการซ่อมให้    
      เท่าเทียมกัน    
           
           
6 ปุ๋ย สำนักงานปุ๋ย 1. สำนักงานปุ๋ย ต้องเป็นผู้ทำหรือผลิตเอง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 20 (แจ้งตาม ยกเลิกตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 50
    กรุงเทพมหานคร 2. สั่งซื้อได้โดยวิธีกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องประกวดราคา นัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (แจ้งตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะ
      หรือสอบราคา ที่ สร 0203/ว 122 ลว 16 ส.ค. 20) รัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 129  ลว 19 ก.ย. 50)
           
           
           
7   บริษัท ปุ๋ยเคมี จำกัด 1. หากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ซื้อจากบริษัทให้ซื้อ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 14 (แจ้งตาม ยกเลิกตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 50
      ได้โดยวิธีกรณีพิเศษ นัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (แจ้งตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะ
      2. ให้บริษัทคิดราคาจำหน่ายปุ๋ยจากราคาต้นทุนบวก ที่ สร 0403/ว 77 ลว 22 ต.ค. 14) รัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 129  ลว 19 ก.ย. 50)
      ด้วยกำไรไม่เกินร้อยละ 10    
           
8 จำหน่ายหรือรับจ้างทำ โรงพยาบาลเลิดสิน 1. อุปกรณ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ที่โรงพยาบาล ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 29 (แจ้งตาม ยกเลิกตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 51
  อุปกรณ์การแพทย์   ผลิตขึ้นเอง นัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  ครุภัณฑ์การแพทย์    2. ให้ดำเนินการสั่งซื้อได้โดยวิธีกรณีพิเศษ โดยไม่ต้อง ที่ นร 0203/ว 117 ลว 9 ต.ค. 29) ที่ นร 0505/2226 ลว 25 ม.ค. 51
  (เครื่องช่วยคนพิการ   สอบราคาหรือประกวดราคา    
  และครุภัณฑ์)        
           
           
9 การรับจ้างทำครุภัณฑ์ หน่วยงานอาชีวบำบัดของ 1. ให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมมือสั่งจ้าง สั่งซื้อครุภัณฑ์ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี แจ้งตามนัยหนังสือ ยกเลิกตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 50
  หรือวัสดุอื่นใดที่ทำ สถาบันราชานุกูล  หรือวัสดุอื่นใดที่ทำด้วยไม้ไว้ใช้ในราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (แจ้งตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะ
  ด้วยไม้ (รพ.ปัญญาอ่อนเดิม)  2. ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ โดยไม่ต้องประกวดราคา  ที่ สร 0203/ว 138 ลว 14 ธ.ค. 19) รัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 129  ลว 19 ก.ย. 50)
    และ สถาบันกัลยาณ์ หรือสอบราคา    
    ราชนครินทร์ 3. ทั้งนี้ต้องเป็นสิ่งของที่หน่วยงานทำ หรือผลิตขึ้นเองได้    
    (รพ.นิติจิตเวชเดิม)      
           
           
           
10 เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม   ร้านสหกรณ์กองทัพ  1. จัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษโดยไม่ต้อง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 29 (แจ้ง ยกเลิกตามมติ ครม. เมื่อวันที่
  สิ่งทอเครื่องแต่งกาย ภาคที่ 3 จำกัด สอบราคาหรือประกวดราคา ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐ- 10 มิ.ย. 2551 แจ้งตามหนังสือ ครม. 
  ทหาร    2. ภายในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 มนตรี ที่ นร 0203/7148  ลว 24 เม.ย. 29) ที่ นร 0505/ว 108 ลว. 12 มิ.ย. 51
           
11  ของใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ   1. สถานสงเคราะห์  1. จำหน่ายสิ่งของที่ผลิตขึ้น เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 09 ยกเลิกตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 51
    คนพิการและทุพพลภาพ  2. สั่งซื้อได้โดยวิธีกรณีพิเศษโดยไม่ต้องประกวดราคา  (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ แจ้งตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะ
    ปากเกร็ด หรือสอบราคา คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0403/ว 79 รัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 108 ลว 12 มิ.ย. 51)
     2. โรงเรียนสอน   ลว 1 ก.ย. 09)  
    คนตาบอด      
     3. โรงเรียนศรีสังวาลย์      
    (มูลนิธิอนุเคราะห์คน      
    พิการในพระราชูปถัมภ์      
    สมเด็จพระศรีนครินทรา      
    บรมราชชนนี      
           
12 สั่งจ้าง และซื้อของใช้  องค์การต่างๆ ของ  1. จำหน่ายสิ่งของที่ผลิตขึ้นเอง คำสั่งนายกรัฐมนตรี (ตามหนังสือสำนัก (ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405
  ส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม  2. สั่งซื้อได้โดยวิธีกรณีพิเศษโดยไม่ต้องประกวดราคา  บริหารของนายกรัฐมนตรีที่ น.ว.145/2502 (ลน)/6329 ลว. 21 ก.ค. 52)
      หรือสอบราคา ลว 18 พ.ย. 02)  
           
13 ไม้แปรรูป ชิ้นไม้อัด  บริษัท ศรีมหาราชา   -  ให้ซื้อ หรือจ้าง ได้โดยวิธีกรณีพิเศษ โดยไม่ต้อง คำสั่งนายกรัฐมนตรี (ตามหนังสือสำนัก (ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405
  ผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัท จำกัด และ บริษัท ไม้อัด  ประกวดราคา หรือสอบราคา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว 8/2506 (ลน)/6329 ลว. 21 ก.ค. 52)
    ศรีราชา จำกัด   ลว 6 ก.พ. 06)  
           
           
14 ของใช้สำหรับ  สถาบันพัฒนาฝีมือ  -  ให้ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ สั่งจ้าง  คำสั่งนายกรัฐมนตรี (ตามหนังสือสำนัก (ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405
  ราชการ แรงงานแห่งชาติ  หรือซื้อของใช้ในราชการจากสถาบันพัฒนาฝีมือ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร0101/ว 29 (ลน)/6329 ลว. 21 ก.ค. 52)
    (กระทรวงแรงงาน) แรงงาน ได้เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบราคา  ลว 8 พ.ค. 12  
      หรือประกวดราคา    
           
           
15 นมพร้อมดื่ม  - องค์การส่งเสริม  - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552   - ยกเลิกโดยผลของมติ ครม. ที่กำหนด
    กิจการโคนมแห่ง ของรัฐที่มีงบประมาณจัดซื้อนมพร้อมดื่ม จัดซื้อจาก (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ ระยะเวลาไว้ ไม่เกินสิ้นเดือนกันยายน
    ประเทศไทย (อ.ส.ค.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ ได้โดยวิธี คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/1771  2552
      กรณีพิเศษ ทั้งนี้ให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ลว 4 ก.พ. 52)  
      แห่งประเทศไทย ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจนถึง    
      สิ้นเดือนกันยายน 2552    
           
           
16    - สหกรณ์โคนมหนองโพ   - ให้สิทธิพิเศษ แก่ ผู้ประกอบการทั้ง 4 รายเพิ่มจาก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552  - ยกเลิกโดยผลของมติ ครม. ที่กำหนด
    จำกัด ในพระบรม ที่เคยให้ อ.ส.ค. เนื่องจากเข้ามาร่วมเป็นกลไกการ (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะ ระยะเวลาไว้ ไม่เกินสิ้นเดือนกันยายน
    ราชูปถัมภ์ แก้ไขปัญหานมดิบล้นตลาด รัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว(ล) 8885 2552
     - สหกรณ์โคนม  - โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน ลว 26 พ.ค. 52)  
    วังน้ำเย็น จำกัด ของรัฐที่มีงบประมาณจัดซื้อนมพร้อมดื่ม สามารถ    
     - บริษัท คันทรีเฟรช  ดำเนินการจัดซื้อนมพร้อมดื่มสำหรับนักเรียนชั้น    
    แดรีส์ จำกัด ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากผู้ประกอบการทั้ง 4 ราย     
     - บริษัท เชียงใหม่ ได้ตามแผนการดื่มนมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552    
    เฟรชมิลค์ จำกัด ถึง 30 กันยายน 2552 โดยวิธีกรณีพิเศษตามระเบียบ    
      พัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ โดยให้ได้รับ    
      สิทธิพิเศษดังกล่าวจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2552    
           
           

เอกสารแนบ