<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ระเบียบฯ 35


     นิยาม
        ระเบียบ
        หนังสือเวียน
     การใช้บังคับการมอบอำนาจ
        ระเบียบ
        หนังสือเวียน
     บทกำหนดโทษ
        ระเบียบ
        หนังสือเวียน
     คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
        ระเบียบ
     บททั่วไปของการจัดหา
        พรบ./พรก./พรฎ.
        ระเบียบ
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     การซื้อการจ้าง
        ระเบียบ
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
        แบบฟอร์มต่างๆ
     การจ้างที่ปรึกษา
        ระเบียบ
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     การจ้างออกแบบ
        ระเบียบ
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     การแลกเปลี่ยน
        ระเบียบ
        หนังสือเวียน
     การเช่า
        ระเบียบ
        หนังสือเวียน
     สัญญาและหลักประกัน
        ระเบียบ
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     การลงโทษผู้ทิ้งงาน
        ระเบียบ
        หนังสือเวียน
     การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
        ระเบียบ
        หนังสือเวียน
     ตัวอย่างสัญญาต่างๆ
        หนังสือเวียน
        แบบฟอร์มต่างๆ
     ฉบับภาษาอังกฤษ
        ระเบียบ