<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > อื่น ๆ


     ร่างพระราชกฤษฏีกา
        พรบ./พรก./พรฎ.
        หนังสือเวียน
     หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        หนังสือเวียน
     รัฐธรรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
        พรบ./พรก./พรฎ.
     ข้อมูลข่าวสาร
        พรบ./พรก./พรฎ.
        คำสั่ง/ประกาศ
     ความผิดเกี่ยวกับสมยอมราคา
        พรบ./พรก./พรฎ.
     ความผิดทางละเมิด
        พรบ./พรก./พรฎ.
     วิธีปฏิบัติทางราชการทางการปกครอง
        พรบ./พรก./พรฎ.
        กฎกระทรวง
     วินัยทางงบประมาณและการคลัง
        กฎกระทรวง
     อื่น ๆ
        พรบ./พรก./พรฎ.
        คำสั่ง/ประกาศ
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
        อื่นๆ