<<<ประกาศ..หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-catalog คลิกที่นี่
<<<ประกาศ !!การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Auction คลิกที่นี่
<<<ประกาศ.... สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่าน facebook "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"
<<< (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. คลิกที่นี่
ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนฯ โดย
คลิกที่นี่
<<<< ด่วน !!!! การใช้งานระบบ e-GP กรุณาอย่าบล็อกการใช้งาน Pop-Up เนื่องจากจะทำให้
การทำงานไม่สมบูรณ์ โดยตรวจสอบการตั้งค่า Pop-Up ได้
คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง > ราคากลางงานก่อสร้าง


     ข้อบังคับ/แนวทางปฏิบัติ
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     หลักเกณฑ์การคำนวณงานก่อสร้างอาคาร
        มติ ครม.
     หลักเกณฑ์การคำนวณงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
        มติ ครม.
     หลักเกณฑ์การคำนวณงานก่อสร้างชลประทาน
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     Factor F งานก่อสร้างอาคาร
        คำสั่ง/ประกาศ
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     Factor F งานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
        คำสั่ง/ประกาศ
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
        คำสั่ง/ประกาศ
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     การคำนวณราคากลางและแบบฟอร์มในการประเมินราคางานก่อสร้างชลประทาน
        หนังสือเวียน
     ข้อมูลการคำนวณค่าแรง
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     ข้อมูลการคำนวณราคาวัสดุก่อสร้าง
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     ข้อมูลการคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     ข้อมูลการคำนวณค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     ข้อมูลการคำนวณอัตราราคางานดิน
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     ข้อมูลการคำนวณอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและระเบิดหิน
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     ข้อมูลการคำนวณอัตราราคางานปลูกหญ้า
        มติ ครม.
        หนังสือเวียน
     ตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
        มติ ครม.