แจ้งปิดปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะทำการปิดปรับปรุงระบบในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.00 - 24.00 น. และเปิดระบบในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย


แจ้งปิดปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP​)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะทำการปิดปรับปรุงระบบในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.00 - 24.00 น. และเปิดระบบในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย


แจ้งปรับปรุงระบบ e-GP วันที่ 10 พ.ย. 2560

ระบบ e-GP ดำเนินการปรับปรุงแบบประกาศ และเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-market  และ e-bidding ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ ว 410 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2560 โดยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>