คู่มือ


        งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา)