ค้นหาด้วยเลขที่หนังสือ
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่หนังสือ No.letter ลงวันที่ Date รายการ List หัวข้อเรื่อง Topic ดาวน์โหลด Download
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010695 ข้อหารือสถานะของหน่วยงานของรัฐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 263 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010459 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การยกเว้น/ผ่อนผัน
ขนาดsize : 248 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010723 ข้อหารือขั้นตอนการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 218 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/009860 ข้อหารืองานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 60 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว123 ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาดsize : 76 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาดsize : 43 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว119 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาดsize : 178 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/009066 ข้อหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำประกันภัยรถราชการและประกันสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 74 KB
ที่ กค (กวจ) 0405.2/009027 ข้อหารือการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาในการดำเนินงานด้านการเพาะชำกล้าไม้ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 73 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว112 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ. 2560 แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาดsize : 64 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว111 ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาดsize : 69 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว110 ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาดsize : 54 KB
กค (กวจ) 0405.2/008087 ข้อหารือการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 248 KB
ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/005273 ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 399 KB
ที่ กค (กวจ) 0405.2/006376 ข้อหารือการดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 91 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/006371 ข้อหารือเรื่องหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 64 KB
ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/004409 ข้อหารือแนวทางการมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 258 KB
ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/050689 ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 230 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/056102 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพัสดุ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 301 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/055775 ข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 424 KB