ค้นหาด้วยเลขที่หนังสือ
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่หนังสือ No.letter ลงวันที่ Date รายการ List หัวข้อเรื่อง Topic ดาวน์โหลด Download
ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/005273 ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 399 KB
ที่ กค (กวจ) 0405.2/006376 ข้อหารือการดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 91 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/006371 ข้อหารือเรื่องหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 64 KB
ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/004409 ข้อหารือแนวทางการมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 258 KB
ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/050689 ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 230 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/056102 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพัสดุ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 301 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/055775 ข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 424 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/055772 ข้อหารือการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 297 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/055769 ข้อหารือการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 303 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/055580 ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 282 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/055560 ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและพนักงาน (D&O) และประกันความรับผิดจากวิชาชีพของสถาบันการเงิน (FIPI) ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 172 KB
กค (กวจ) 0405.2/055557 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 124 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/054985 การขอทำความตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างออกแบบงานจ้างปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 176 KB
ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/054711 ข้อหารือรายการค่าใช้จ่ายว่าเข้าข่ายเป็นพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือไม่ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 252 KB
ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/054706 การขอความเห็นชอบกำหนดวงเงินในการสั่งซื้อสั่งจ้าง ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 222 KB
กค (กวจ) 0405.2/054703 ข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากต่างประเทศ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 225 KB
กค (กวจ) 0405.2/054188 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 182 KB
ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/054061 ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 738 KB
ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/053581 ข้อหารือคำนิยาม "หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ" ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 125 KB
ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/053109 ข้อหารือการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 131 KB