ค้นหาด้วยเลขที่หนังสือ
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่หนังสือ No.letter ลงวันที่ Date รายการ List หัวข้อเรื่อง Topic ดาวน์โหลด Download
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/014609 ข้อหารือการกำหนดค่าจูงใจผู้ปฏิบัติงาน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ ๕ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 555 KB
ที่ กค (กวจ) 0405.2/014615 ข้อหารือการโอนทรัพย์สินที่ได้จากการจัดหาภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 363 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/014998 ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 144 KB
ที่ กค (กวจ) 0405.2/014979 ข้อหารือแนวทางในกานดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 690 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาดsize : 499 KB
ด่วนทีุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/013178 ข้อหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 697 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/012949 ข้อหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 527 KB
ที่ กค (กวจ) 0405.2/012804 ข้อหารือการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 192 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/012809 ข้อหารือเกี่ยวกับการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาลงนามสัญญา ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 381 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/012505 ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 177 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/012335 ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 264 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว155 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาดsize : 292 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010695 ข้อหารือสถานะของหน่วยงานของรัฐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 263 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010459 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การยกเว้น/ผ่อนผัน
ขนาดsize : 248 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010723 ข้อหารือขั้นตอนการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 218 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/009860 ข้อหารืองานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 60 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว123 ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาดsize : 76 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาดsize : 43 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว119 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาดsize : 178 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/009066 ข้อหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำประกันภัยรถราชการและประกันสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาดsize : 74 KB