ค้นหาด้วยเลขที่หนังสือ
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่หนังสือ No.letter ลงวันที่ Date รายการ List หัวข้อเรื่อง Topic ดาวน์โหลด Download
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ/ระเบียบ
ขนาดsize : 2.83 MB
Regulations of the Office of the Prime Minister on Procurement B.E. 2535 (1992) กฎ/ระเบียบ
ขนาดsize : 183 KB
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กฎ/ระเบียบ
ขนาดsize : 107 KB
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>