สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารList รายการ Download ดาวน์โหลด
infographic รายงานภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขนาด size : 238 KB
รายงานภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขนาด size : 1.81 MB
เรื่อง รายงานภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
ขนาด size : 100 KB
เรื่อง รายงานภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ขนาด size : 46 KB
เรื่อง รายงานภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ขนาด size : 46 KB
เรื่อง รายงานภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ขนาด size : 46 KB
เรื่อง รายงานภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ขนาด size : 46 KB
เรื่อง รายงานภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ขนาด size : 46 KB
รายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายหลังจากทราบยอดเงิน และก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ
ขนาด size : 936 KB
สถิติในการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน www.gprocurement.go.th ปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559) ข้อมูลสถิติการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน www.gprocurement.go.th ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและกราฟแสดงภาพรวมการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ขนาด size : 1.2 MB