เลขที่หนังสือ No.letter ลงวันที่ Date รายการ List หน่วยงานเจ้าของเรื่อง Department ดาวน์โหลด Download
ที่ สธ 0213.082/468 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรื้อถอนพร้อมวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน
ขนาดsize : 1.08 MB
ที่ ชย 71302/285 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ขนาดsize : 228 KB
ที่ จบ 51004/742 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ขนาดsize : 697 KB
ที่ สธ 0203.082/443 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดรื้อถอนพร้อมวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน
ขนาดsize : 218 KB
ที่ สธ 0213.081/434 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
ขนาดsize : 660 KB
ที่ ศธ 0514.2.1/1500 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ครั้งที่ วท. 4/2561
ขนาดsize : 1.37 MB
ที่ ศธ 0568/ว 0799 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กมลาไสย ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 1 รายการ
ขนาดsize : 6.27 MB
ที่ ตช 0020 (พร).714/1435 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักอาศัยของทางราชการ สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่
ขนาดsize : 1.71 MB
ที่ สธ 1001/2552 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเก่าที่หมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
ขนาดsize : 2.12 MB
ที่ ชบ 56202/ว142 ประกาศเทศบาลเมืองปรกฟ้า เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ขนาดsize : 1.15 MB
ที่ บร 53102/ว276 ประกาศเทศบาลตำบลละหานทราย เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ
ขนาดsize : 1.18 MB
ที่ ปท 74202/ว165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ เรื่อง จำหน่ายขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ขนาดsize : 3 MB
ที่ สธ 0203.082/420 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรื้อถอนพร้อมวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน
ขนาดsize : 573 KB
ที่ กษ 2701/405 ประกาศกรมหม่อนไหม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
ขนาดsize : 736 KB
ที่ พณ 0401/2088 ประกาศกรมการค้าภายใน ที่ 1/2561 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุซากหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 63 รายการ
ขนาดsize : 1.04 MB
ที่ ศธ 55/206 ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 817 รายการ
ที่ ตช 5100.5/183 ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง ประมูลขายรถยนต์ส่วนกลางต่างๆ จำนวน 3 รายการ ประมูลโดยวิธียื่นเสนอด้วยวาจา
ขนาดsize : 965 KB
ที่ ปท 53602/887 ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1,188 รายการ ครั้งที่ 2
ที่ ชพ 53205/ว 82 ประกาศเทศบาลตำบลเนินสันติ เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2560
ขนาดsize : 1.11 MB
ที่ พย 53102/ว 057 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา
ขนาดsize : 945 KB