เลขที่หนังสือ No.letter ลงวันที่ Date รายการ List หน่วยงานเจ้าของเรื่อง Department ดาวน์โหลด Download
ที่ ชม 56002/ว 1969 ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
ขนาดsize : 512 KB
ที่ ศธ 0553/ว 1988 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 60 รายการ
ขนาดsize : 2.3 MB
ที่ ศก 0032/ว 5016 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์ทั่วไป
ขนาดsize : 8.5 MB
ที่ ทส 1201/ว 1234 ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
ขนาดsize : 927 KB
ที่ ศธ 0517.03/01206 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา
ขนาดsize : 1.45 MB
ที่ ชม 52002/15759 ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน (ครั้งที่ 5)
ขนาดsize : 3.81 MB
ที่ ชม 52002/15760 ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ขนาดsize : 3.59 MB
ที่ รอ 76102/339 เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ฯ
ขนาดsize : 661 KB
ที่ ชร 72701/ว 238 เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 1/2561
ขนาดsize : 278 KB
ที่ ปท 53904/1660 เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลบางพูน เรื่อง การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพฯ
ขนาดsize : 1.52 MB
ที่ ศธ 0552/ว 1710 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพฯ
ขนาดsize : 1.24 MB
ที่ ศธ 0548/1221 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด
ขนาดsize : 908 KB
ที่ กษ 0310.08/263 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด กรมชลประทาน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ
ขนาดsize : 910 KB
ที่ วท 0301/13451 เรื่อง ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ฯ
ขนาดsize : 761 KB
ที่ กษ 0310.08/259 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด กรมชลประทาน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ
ขนาดsize : 919 KB
ที่ ศธ 0517.11/03617 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน) เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์
ขนาดsize : 2.55 MB
ที่ ชบ 0032/ว3999 เรื่อง ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ของโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10ฯ
ขนาดsize : 810 KB
ที่ นค 52003.5/3999 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด
ขนาดsize : 1.45 MB
ที่ นค 52003.5/4002 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด
ขนาดsize : 1.32 MB
ที่ นม 53102/1060 เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
ขนาดsize : 210 KB