ข้อมูลผู้บริหารและคณะกรรมการ

 

 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

 

อำนาจหน้าที่

(1) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 119
(2) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ
(3) จัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 ปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้แทนสำนักงบประมาณ
ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการ

ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด

อธิบดีกรมบัญชีกลาง