ข้อมูลผู้บริหารและคณะกรรมการ

 

 

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

 

อำนาจหน้าที่

(1) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
(2) กำกับดูแลการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(3) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
(4) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
(5) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางตาม (1)
(6) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
(7) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
(8) จัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการกำหนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ประธานกรรมการ

รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบริหาร

กรรมการ

รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายดำเนินงาน

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กรมทางหลวงชนบท

กรรมการ

ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนกระทรวงการคลัง(กรมธนารักษ์)

ผู้แทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนสภาวิศวกร

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ