ข้อมูลผู้บริหารและคณะกรรมการ

 

 

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 

 

อํานาจหน้าที่
(1) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
(2) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(4) วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 104 รวมทั้งตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือ เกี่ยวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัติฯ
(5) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
(6) กําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ
(7) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติฯ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการ

ปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กรรมการ

อัยการสูงสุด

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ

กรรมการ

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนสภาวิศวกร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนสภาสถาปนิก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรรมการและเลขานุการ