ข้อมูลผู้บริหารและคณะกรรมการ

 

 

คณะอนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 

 -

ประธานอนุกรรมการ

-

อนุกรรมการ

-

อนุกรรมการ