ค้นหาด้วยเลขที่หนังสือ


เลขที่หนังสือNo.letter ลงวันที่Date รายการList หัวข้อเรื่องTopic ดาวน์โหลดDownload
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010695 ข้อหารือสถานะของหน่วยงานของรัฐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 263 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010459 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การยกเว้น/ผ่อนผัน
ขนาด : 248 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 132 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 333 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010723 ข้อหารือขั้นตอนการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 218 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/009860 ข้อหารืองานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 60 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.2/ว124 การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 244 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว123 ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 76 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 43 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว119 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 178 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/009066 ข้อหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำประกันภัยรถราชการและประกันสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 74 KB
ที่ กค (กวจ) 0405.2/009027 ข้อหารือการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาในการดำเนินงานด้านการเพาะชำกล้าไม้ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 73 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว112 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ. 2560 แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 64 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว111 ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 69 KB
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว110 ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 54 KB
กค (กวจ) 0405.2/008087 ข้อหารือการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 248 KB
แก้คําผิดประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของรัฐ แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 46 KB
ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/005273 ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 399 KB
กค 0405.3/ว 91 ลว 19 ก.พ.61 การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 1.13 MB
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎ/ระเบียบ
ขนาด : 48 KB
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎ/ระเบียบ
ขนาด : 2.09 MB