ค้นหาด้วยเลขที่หนังสือ


เลขที่หนังสือNo.letter ลงวันที่Date รายการList หัวข้อเรื่องTopic ดาวน์โหลดDownload
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.5/16094 สำรวจความต้องการอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 80 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว185 ข้อแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ๒) แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 241 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/014609 ข้อหารือการกำหนดค่าจูงใจผู้ปฏิบัติงาน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ ๕ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 555 KB
ที่ กค (กวจ) 0405.2/014615 ข้อหารือการโอนทรัพย์สินที่ได้จากการจัดหาภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 363 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/014998 ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 144 KB
ที่ กค (กวจ) 0405.2/014979 ข้อหารือแนวทางในกานดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 690 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 499 KB
ด่วนทีุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/013178 ข้อหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 697 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/012949 ข้อหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 527 KB
ที่ กค (กวจ) 0405.2/012804 ข้อหารือการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 192 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/012809 ข้อหารือเกี่ยวกับการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาลงนามสัญญา ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 381 KB
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) กฎ/ระเบียบ
ขนาด : 337 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/012505 ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 177 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/012335 ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 264 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว155 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 292 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010695 ข้อหารือสถานะของหน่วยงานของรัฐ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 263 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010459 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การยกเว้น/ผ่อนผัน
ขนาด : 248 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 132 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แนวทาง/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
ขนาด : 333 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/010723 ข้อหารือขั้นตอนการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 218 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/009860 ข้อหารืองานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อวินิจฉัย ข้อหารือ
ขนาด : 60 KB