รายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายหลังจากทราบยอดเงิน และก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ

 

            ข้อมูลสถิติการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน www.gprocurement.go.th  ซึ่งประกอบด้วย   ข้อมูลและกราฟแสดงภาพรวมการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
 

      ถาม-ตอบ..ปัญหา..วิธีการจัดหาแบบ e-bidding...e-market
 

      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557)
 

      


ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 20/2557 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เรื่อง บัญชีกลางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บัตรเครดิตและบัตรเติมน้ำมัน

 

 

      แนวทางการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรองรับระบบ e-GP ระยะที่ 3
 

            ข้อมูลสถิติการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน www.gprocurement.go.th  ซึ่งประกอบด้วย   ข้อมูลและกราฟแสดงภาพรวมการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555), ข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธีสอบราคา  ข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคา และข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธี e-Auction
 

      ข้อมูลสถิติการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน www.gprocurement.go.th  ซึ่งประกอบด้วย   ข้อมูลและกราฟแสดงภาพรวมการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555), ข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธีสอบราคา  ข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคา และข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธี e-Auction
 

      ข้อมูลสถิติการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน www.gprocurement.go.th  ซึ่งประกอบด้วย   ข้อมูลและกราฟแสดงภาพรวมการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2555(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555), ข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธีสอบราคา  ข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคา และข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธี e-Auction
 

      ข้อมูลสถิติการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน www.gprocurement.go.th  ซึ่งประกอบด้วย   ข้อมูลและกราฟแสดงภาพรวมการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554), ข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธีสอบราคา  ข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคา และข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธี e-Auction
 

      ข้อมูลสถิติการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน www.gprocurement.go.th  ซึ่งประกอบด้วย   ข้อมูลและกราฟแสดงภาพรวมการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2554 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554), ข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธีสอบราคา  ข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคา และข้อมูลและกราฟแสดงจำนวนครั้งจัดทำประกาศของหน่วยจัดซื้อด้วยวิธี e-Auction 
 

   
 
ท่านอยู่หน้าแรกสุดแล้ว  ท่านอยู่หน้าแรกสุดแล้ว  1  2  หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย